Historisk arkiv

Egen dag for å hedre veteraner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Vi ønsker å etablere en nasjonal hedersdag for å gjøre ære på veteranene på frigjøringsdagen 8. mai, sier forsvarsminister Grete Faremo.

– Markeringer og seremonier er en veldig viktig del av anerkjennelsen av våre soldater og deres nærmeste, sier Faremo.

Forsvarsdepartementet har i et brev av 16. november 2010 til Stortingets direktør informert om flere tiltak for anerkjennelse av veteraner, blant annet innføring av en egen veterandag. Regjeringen ønsker å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til også å være en mer markant og profilert veterandag med bruk av minnesmerker, Forsvarets festninger, museer og musikk. Fokus skal være både på nye og tidligere veteraner.

Dagen skal representere frigjøring og fred, og knytte ulike generasjoner sammen. Merkedagen skal involvere hele samfunnet og pårørende i større grad enn i dag.

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et årlig nasjonalt arrangement med høy profil allerede fra 2011. Arrangementet vil være et samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsdepartementet og veteranorganisasjonene. Det vil også bli lagt til rette for lokale markeringer.

– Når den offentlige debatten om oppdrag i utlandet preges av skepsis og kritikk, opplever noen soldater dette som at innsatsen deres ikke verdsettes av samfunnet. Samtidig gir de aller fleste klart uttrykk for at en synlig takk for innsatsen fra samfunnet er av stor betydning for identitet, motivasjon og stolthet. Det avgjørende i en slik situasjon er at vi på den ene siden evner å ivareta en åpen debatt rundt oppdragene, samtidig med at vi gir soldatene den anerkjennelsen de fortjener, både i form av konkrete handlinger og tilbud, avslutter Faremo.

Regjeringen vil i tillegg legge opp til en mer aktiv, synlig og helhetlig oppfølging av personell som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og anerkjennelse er gjennomført og iverksettes fortløpende. Nye tiltak lanseres i forbindelse med det pågående arbeidet med regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge ”.

Flere tiltak
Dette er noen av de synlige og konkrete tiltakene for økt anerkjennelse som regjeringen vil iverksette: 

  1. Det etableres en permanent utstilling om personell i utenlandsoperasjoner. 
  2. Medaljeseremonier gjennomføres med representant fra regjeringen tilstede.
  3. Forsvarsdepartementet vil i samarbeid med Forsvaret se på dagens minnesmerker og vurdere ett felles monument for personell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner.
  4. Det legges opp til å lansere regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” 8. mai 2011. I planen ligger en rekke tiltak som styrker veteranenes situasjon.

I tillegg videreføres og vektlegges Forsvarets minnedag første søndag i november som en nasjonal dag for å ære, sørge over og vise respekt for personell som har omkommet i tjeneste, både nasjonalt og i utlandet.