Historisk arkiv

F-16 til ISAF i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(09.11.05) Norge vil sende 3-4 F-16-fly til Afghanistan for en tre måneders periode våren 2006.

Pressemelding

Nr.: 40/2005
Dato: 09.11.05

F-16 til ISAF i Afghanistan

(09.11.05) Norge vil sende 3-4 F-16-fly til Afghanistan for en tre måneders periode våren 2006. Flyene vil være underlagt ISAF og stasjoneres i Kabul. Det norske bidraget vil inngå som en del av F-16-samarbeidet mellom flere europeiske land.

Det er NATO som har kommet med en henvendelse til Norge om å stille med jagerfly til stabiliseringsoperasjonen ISAF (International Security Assistant Force). Formålet er å sikre ISAF-styrkene tilgang til jagerfly som kan demonstrere tilstedeværelse og om nødvendig gi nærstøtte fra luften, hvis det skulle oppstå kritiske situasjoner på bakken. Fly under ISAFs kommando vil i nødssituasjoner også kunne bistå personell på bakken fra den amerikansk-ledede operasjonen ”Enduring Freedom”. ISAF har et klart FN-mandat og vil være hovedsatsingsområdet for norske militære operasjoner i utlandet neste år.

Det norske bidraget vil inngå som en del av F-16-samarbeidet mellom flere europeiske land, og vil være i tråd med regjeringens ønske om å styrke vår deltakelse i ISAF. Flyene vil kommandomessig være underlagt ISAF og stasjoneres i Kabul. Det vil være utplassert en norsk liasonoffiser i ISAFs hovedkvarter som har som oppgave å ivareta norske interesser i forbindelse med at de norske flyene deltar i operasjoner.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen orienterte om jagerflyene i ISAF da hun onsdag redegjorde i Stortinget om militære bidrag til operasjoner i Afghanistan og Irak.

I Irak er uttrekningen av norsk personell fra den flernasjonale stabiliseringsstyrken allerede påbegynt, og avsluttes i løpet av desember. Det norske engasjementet i NATOS treningsmisjon vil også avvikles, i tråd med Soria Moria-erklæringen. Personellet vil bli trukket ut i forbindelse med neste rotasjonssyklus i NATO, som finner sted i desember. Samtlige direkte utsendte norske offiserer vil dermed ha forlatt Irak innen midten av desember. Det vil fortsatt ikke legges nasjonale begrensninger på norske offiserer som tjenestegjør i NATOs kommandostruktur med hensyn til mulige oppdrag i Irak.

- Deltakelse i militære operasjoner i utlandet er en integrert og viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gjennom vårt engasjement bidrar vi til fred og demonstrerer solidaritet med det internasjonale samfunn. Vår deltakelse ute styrker internasjonal sikkerhet, og dermed også norsk sikkerhet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Vi vil i 2006 opprettholde minst samme omfang som i dag for norsk militær deltakelse ute. Hovedtyngden av Norges internasjonale militære bidrag vil fortsatt være NATO-operasjonen ISAF i Afghanistan. Men en av regjeringens viktigste utenrikspolitiske målsettinger er i tillegg å øke innsatsen i forhold til FN, også militært. Det er allerede igangsatt et arbeid for å identifisere nærmere hvilke behov FN har, og hva vi eventuelt kan bidra med i så måte. Vi har startet en dialog med FN om hvordan Norge kan bidra for å styrke FNs arbeid med fredsoperasjoner, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministeren Ann-Grete Strøm-Erichsen gir i dag en redegjørelse til Stortinget om Militære bidrag til operasjoner i Afghanistan og Irak. For å lese innlegget, trykk her.