Historisk arkiv

Statsbudsjettet for 2013:

Høyere aktivitet og forsterket beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Langtidsplanen for forsvarssektoren følges opp som forutsatt

-Denne regjeringen er en garantist for ansvarlig utvikling av et moderne og relevant forsvar for nasjonal sikkerhet og trygghet. Vi vil i 2013 fortsette å ta tydelige valg for en forsvarlig økonomisk styring av sektoren, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Forsvarets mediesenter/Torgeir Haugaard)

I det første året av den nye langtidsplanen foreslår regjeringen et forsvarsbudsjett på 42,2 milliarder kroner. Bevilgningen økes reelt med 300 millioner kroner i forhold til 2012. Sammen med intern ressursfrigjøring vil dette gi en samlet styrking av forsvarssektoren på 568 millioner kroner. Regjeringens budsjettforslag for 2013 gir høyere operativ aktivitet, økt øving og trening, mer nytt og moderne materiell, samt en forsterket beredskap og tilstedeværelse – ikke minst i nordområdene.

Forslagene til bevilgningsøkninger styrker evnen til å møte trusler i det digitale rom, sikringstiltak ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler og utvidet og permanent helikopterberedskap på Rygge.  Gjennom innsparings- og effektiviseringstiltak samt vridning av ressurser fra Norges Afghanistan-engasjement foreslår regjeringen samtidig å styrke materiellinvesteringene, Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og Etterretningstjenesten slik langtidsplanen legger opp til. 

Norge har gått fra et invasjonsforsvar til et moderne innsatsforsvar av meget høy kvalitet. Dette er resultatet av et langvarig og omfattende fornyingsarbeid, store struktur- og organisasjonsendringer og en bred politisk vilje og evne til langsiktig satsing på forsvarssektoren. Dette har vært den kanskje største og mest vellykkede omstillingen norsk offentlig sektor har sett i moderne tid. For å komme dit Forsvaret er i dag, har regjeringen foretatt tydelige valg som har gitt økt operativ evne og høy politisk troverdighet i forsvarspolitikken. Valgene er styrt ut fra ambisjonen om en langsiktig og bærekraftig balanse mellom ressurser, oppgaver, ambisjonsnivå og operativ evne. Dette bygger regjeringen videre på i langtidsplanen for 2013–2016, og regjeringen følger opp dette i sitt budsjettforslag for 2013.

Regjeringen styrker samfunnssikkerheten i 2013

-Regjeringen vil i 2013 forsterke beredskapen og den forebyggende samfunnssikkerheten ytterligere gjennom tydelige prioriteringer og forslag til økte bevilgninger, uttaler forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvaret er en beredskapsorganisasjon, innrettet mot å forsvare landet mot ytre angrep og trusler. Regjeringens arbeid med å omstille Forsvaret har også bidratt til å styrke Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har et sektorovergripende ansvar for sikkerhet i det digitale rom. Regjeringen gir i 2013-budsjettet Nasjonal sikkerhetsmyndighet et historisk løft med forslag til en bevilgningsøkning på over 30 prosent. I etaten Forsvaret er Cyberforsvaret etablert med et ansvar for IKT-sikkerheten internt i Forsvaret. Etterretningstjenestens evne til å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag styrkes også med forslag om en betydelig bevilgningsøkning. Helikopterberedskapen gjøres permanent og utvides, og kan fra 2013 også støtte politiet direkte i væpnede operasjoner. Heimevernet øver mer og får tilført mer utstyr til personellet. Samlet innebærer regjeringens valg og prioriteringer en betydelig satsing på samfunnssikkerheten.

Mennesket er viktigst – Regjeringen satser på personell- og kompetansereform i 2013
Regjeringen vil legge frem rammene for sektorens kompetansepolitikk for Stortinget ved årsskiftet 2012–2013.

-Her skal regjeringen være ambisiøs og vise evne og vilje til å foreta tydelige valg for å få på plass en kompetanseorganisasjon som er tilpasset forsvarssektorens behov og oppgaver, fortsetter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen vil utvikle forsvarssektoren til å bli en mer moderne og fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. Kompetanseområdet har ikke vært gjenstand for den samme omstillingen som andre områder i sektoren. Dette ønsker regjeringen å rette på. De gode holdningene og den profesjonalitet som preger den operative virksomheten skal prege alle andre deler av forsvarssektoren, også innenfor forvaltningsområdet. Regjeringen ønsker å endre måten forsvarssektoren tiltrekker, beholder, utvikler og forvalter kompetansen.

Nye kampfly – Regjeringen følger opp langtidsplanen med tidenes kapasitetsløft

Det planlegges med at første leveranse av hovedanskaffelsen av nye kampfly vil finne sted i 2017. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag for Stortinget i 2013 om fullmakt til å bestille de første flyene i hovedleveransen.

-Med en slik fullmakt vil regjeringen og Stortinget komme i gang med det viktigste tiltaket i den nye langtidsplanen. Kampflyene representerer et historisk kapasitetsløft for Forsvaret, avslutter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

En beslutning om slik fullmakt i 2013 vil gjøre overgangen mellom F-16 og F-35 enklere. En oppstart av leveransene av kampflyene i 2017 reduserer belastning på Luftforsvaret og har klare operative fordeler. En slik beslutning vil også styrke Norges posisjon i det flernasjonale kampflyprogrammet og dermed kunne gi betydelige fordeler i industrisamarbeidet.

Budsjettfakta
Forsvarsbudsjettet foreslås i 2013 økt med 1 698 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2012. Reell bevilgningsøkning utgjør 300 millioner kroner (0,74 prosent), mens resterende gjelder 1 255 millioner kroner i pris- og lønnskompensasjoner og 143 millioner kroner i andre tekniske endringer.

Reelle bevilgningsøkninger omfatter:

  • Økt beskyttelse mot digitale angrep på viktig infrastruktur og økt veiledning for virksomheter med beskyttelsesverdige objekter – 37 millioner kroner
  • Permanent og utvidet helikopterberedskap på Rygge til også å omfatte håndhevelsesbistand til politiet – 8 millioner kroner
  • Sikringstiltak ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler – 192 millioner kroner
  • Økte driftsutgifter i forbindelse med innflytting av Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets bygning – 19 millioner kroner
  • Økte inntekter i Forsvaret med tilsvarende økte utgifter – 45 millioner kroner

I forslaget til forsvarsbudsjettet for 2013 er utgiftene til operasjonen i Afghanistan redusert med 103 millioner kroner. Gjennom effektiviseringer frigjør Forsvaret ytterligere 165 millioner kroner.  Innsparingene og effektiviseringene brukes sammen med bevilgningsøkningene til styrking av drift og modernisering i henhold til langtidsplanen for 2013–2016. Allerede i det første gjennomføringsåret av planen legger regjeringen et godt grunnlag for å nå målene i langtidsplanen.

Driftsdelen av forsvarsbudsjettet foreslås til 31 373 millioner kroner, en reell reduksjon på 61 millioner kroner. Totalt investeringsbudsjett foreslås til 10 851 millioner kroner, en reell økning på netto 361 millioner kroner.

Bevilgning til Nasjonal sikkerhetsmyndighet 177 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker budsjettet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet samlet med 44 millioner kroner. Budsjettøkningen gjelder en styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) for å bedre evnen til å forebygge trusler og sårbarheter i det digitale rom, samt oppdage og håndtere alvorlige dataangrep. Samtidig styrkes også Nasjonal sikkerhetsmyndighets funksjon som rådgiver og veileder innen objektsikkerhet og NSMs kapasitet på cyberområdet.

Hærens bevilgning 5 607 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Hærens budsjett samlet med 97 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til at Hæren fikk hevet sitt årlige bevilgningsnivå reelt med 326 millioner kroner i løpet av langtidsperioden 2009–2012. Hæren vil i 2013 starte justeringen av sin innretning iht. langtidsplanen for 2013–2016 for å øke Hærens tilgjengelighet, innsatsevne og kvalitet for nasjonal og internasjonal oppdragsløsning. I 2013 videreføres det høye øvingsnivået fra 2012.


Sjøforsvarets bevilgning 3 610 millioner kroner

Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Sjøforsvarets budsjett samlet med 87 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til at Sjøforsvaret fikk hevet sitt årlige bevilgningsnivå reelt med 250 millioner kroner i løpet av langtidsperioden 2009–2012. Korvettene KNM Gnist og KNM Skjold planlegges levert mot hhv. slutten av 2012 og i 2013. Dermed vil alle fregatter og korvetter være levert. Styrkingen er rettet inn mot å øke øvings- og seilingsaktiviteten til fregatter og korvetter, og bedret evne til tilstedeværelse, særlig i nord.

Kystvaktens bevilgning 1 002 millioner kroner
Kystvakten har tidligere fått økt sitt bevilgningsnivå og de senere års modernisering har forbedret Kystvaktens kapasitet og yteevne. Bevilgningen til Kystvaktens operative aktivitet videreføres i 2013 på samme nivå som i 2012. Bevilgningsreduksjonen på Kystvaktens budsjett skyldes en engangsutgift i 2012. Sjøforsvaret tilføres i 2013 de to fartøyene i Reine-klassen fra Heimevernet med personell og ressurser, hvorav ett vil bli disponert av Kystvakten. Kystvakten vil dermed disponere 15 fartøy. Totalt sett vil Kystvaktens patruljeaktivitet med dette budsjettforslaget øke i 2013 ift. 2012.

Luftforsvarets bevilgning 4 299 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Luftforsvarets budsjett samlet med 84 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til at Luftforsvaret fikk hevet sitt årlige bevilgningsnivå reelt med 121 millioner kroner i løpet av langtidsperioden 2009–2012. Styrkingen i 2013 går til innføring og driftsetting av maritime helikoptre og transportfly og å utvide helikopterberedskapen på Rygge til også å omfatte håndhevelsesbistand til politiet. Aktivitetsnivået for øvrige deler av Luftforsvaret vil i hovedsak videreføres. Transportflyet som styrtet i Nord-Sverige er erstattet og vil bli benyttet til enkelte oppdrag i Norge allerede i 2013.

Heimevernets bevilgning 1 093 millioner kroner
For å nå sentrale mål i langtidsplanen for 2009–2012 ble Heimevernet prioritert med betydelige bevilgningsøkninger i slutten av perioden. Når reell bevilgningsøkning og effektivisering ses i sammenheng foreslås en faktisk styrking av Heimevernets budsjett på 20 millioner kroner i 2013 for å muliggjøre en ytterligere økt øving og trening av områdestrukturen og styrket kompetanse hos befalet i Heimevernet. For Heimvernets innsatsstyrker videreføres det høye øvings- og treningsnivået fra 2012.

Bevilgning til norske styrker i utlandet 1 163 millioner kroner
Da det norske bidraget i Nord-Afghanistan er trukket ut av Faryab-provinsen i 2012, vil Norge konsentrere sitt engasjement til Mazar-e-Sharif og Kabul. Norges militære engasjement i Afghanistan vil fortsatt legge vekt på å bygge afghanske kapasiteter i arbeidet for å sikre overføringen av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Bidrag med spesialstyrkene i Kabul for mentorering av det afghanske spesialpolitiet i Kabul videreføres. Ett C-130J transportfly vil være deployert til Afghanistan i minimum første kvartal 2013 og anvendes blant annet til støtte for operasjonen i Afghanistan, i tillegg til at flyet bidrar med transport av gods og personell. I 2013 legger budsjettforslaget opp til å videreføre økonomisk støtte på 10 millioner US dollar til ANA Trust Fund. Norge vil i tillegg videreføre tilpassede bidrag til ulike andre operasjoner og beredskapsregistre innenfor rammene av FN, NATO og EU.

Bevilgning til Etterretningstjenesten 1 115 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Etterretningstjenestens budsjett samlet med 68 millioner kroner. Etterretningstjenestens tekniske og operative kompetanse og kapasitet styrkes bl.a. for å møte utfordringene som følger av den teknologiske utviklingen. I tillegg til å følge utviklingen av internasjonale islamistiske nettverk, vil Etterretningstjenesten i større grad følge utviklingen av høyreekstreme miljøer i et Europa preget av stadig mer sosial og økonomisk uro.

Felleskapasiteter

Forsvarets sanitet, Cyberforsvaret, Forsvarets høgskole, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets operative hovedkvarter vil kunne videreføre sin aktivitet i 2013 på om lag samme nivå som i 2012. Det forventes en positiv utvikling for Forsvarets sanitets operative evne i 2013. I 2013 gjennomføres ingen tradisjonell vinterøvelse, men det gjennomføres flere mindre fellesoperative øvingsaktiviteter flere ganger gjennom året. Forsvarets operative hovedkvarter har et særlig ansvar for å sikre en planmessig og ryddig nedtrapping av våre militære bidrag i Afghanistan. I tillegg starter hovedkvarteret forberedelsene til etableringen av et luftoperasjonssenter på Reitan.

Bevilgning til Kulturvirksomhet i Forsvaret 264 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker budsjettkapitlet for kulturelle og allmennyttige formål med samlet med 7 millioner kroner hvor 1,8 millioner kroner settes av til å forberede Forsvarets bidrag til Grunnlovsjubileet 2014. Aktiviteten knyttet til forsvarsmuseene og forsvarsmusikken videreføres på 2012-nivå.

Bevilgning til materiellinvesteringer 8 779 millioner kroner
Bevilgningen til materiellinvesteringer økes reelt med 329 millioner kroner. De foreslåtte utbetalingene for nye kampfly for 2013 er på 1 781 millioner kroner. Midlene vil i 2013 bl.a. gå med til delutbetalinger for anskaffelse av fire F-35 til treningsformål. Utbetalingene til kampvogner til Hæren, enhetshelikoptre til Forsvaret, nye fregatter og oppdatering av undervannsbåter utgjør de største prosjektene med utbetalinger i 2013.

Bevilgning til investeringer i bygg og anlegg 2 072 millioner kroner
Bevilgningen til nasjonal eiendom, bygg og anlegg (EBA) foreslås gitt en samlet ramme på 1 884 millioner kroner i 2013, en reell økning på 66 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012. Netto bevilgningsøkning skyldes sluttføring av sikringstiltak på Akershus festning for Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet. Bevilgningen for øvrig er tilpasset forutsetningene i langtidsplanen. Som følge av regjeringens nordområdesatsing gjennomføres det betydelige investeringer i Nord Norge. Utbedring av hovedrullebane og flyplassdekke på Andøya, mannskapsforlegninger og messebygg på Bardufoss og etablering av ny kai i Namdalseid er nye prosjekter med utgiftsramme over 100 millioner kroner.

Bevilgningen til investeringer i NATO-infrastruktur i 2013 foreslås redusert med 33 millioner kroner til 187 millioner kroner i 2013 og vil i hovedsak omfatte prosjektet Air Command and Control System (ACCS) med installasjoner på Sørreisa. I tillegg er det planlagt inngåelse av kontrakt for prosjektet Broadcast and Ship-Shore (BRASS).

Miljøtiltak
Det foreslås benyttet 77 millioner kroner til rydding av skyte- og øvingsfelt og 50 millioner kroner til miljøsanering av havner i 2013.