Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 10. januar 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

§ 8-2-1.Skattefordel ved bruk av skogfond til bestemte formål

(1) Generelt

a. Skattefordel ved bruk av skogfond etter skatteloven § 8-2 annet ledd bokstav a, gjelder for det samlede beløp som en skattyter får utbetalt fra skogfondet i løpet av kalenderåret til skogkultur, bygging og opprusting av skogsveier, sommervedlikehold av skogsbilvei, miljøtiltak, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, forsikring mot stormskader og brann på skog, kompetansehevende tiltak, oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndtlangerutgifter i forbindelse med jordskifte av skog, samt investeringer i bioenergitiltak i tilknytning til bruket og som bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff eller lokale skogressurser.

b. For en skattyter som har skogeiendom i flere kommuner, skal den reduserte inntekten fordeles på hver enkelt kommune i forhold til skogfond brukt med skattefordel i vedkommende kommune. For skogeier som etter avtale med likningsmyndighetene fører felles regnskap for sine skoger, skal imidlertid den beregnede skattefrie delen av skogfondet fratrekkes i sin helhet før driftsresultatet fordeles etter avtalen.

c. De investeringene som foretas, skal være faglig og økonomisk forsvarlige, og investeringene må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser, eller forskrifter gitt i medhold av skogbruksloven av 27. mai 2005.

d. Kostnader som ikke kan dokumenteres f. eks. eget arbeid og bruk av eget driftsapparat, forutsettes kontrollert av kommunen slik at skattefordel ved bruk av skogfond bare gis for kostnader som ikke overstiger det som anses normalt ved en rasjonell arbeidsordning, og som er i tråd med ordinært kostnadsnivå for innkjøp og entreprenørarbeid på vedkommende område.

(2) Anvendelse av skogfond med skattefordel til etablering og pleie av skog (skogkultur)

Skattefordel gis ved bruk av skogfond til alle nødvendige tiltak i forbindelse med etablering og pleie av skog, herunder tynning, inntil det kan hogges virke som gir positiv rotnetto, samt til gjødsling av skog uansett skogens alder. Kostnadene reduseres med inntekter av tynning.

(3) Anvendelse av skogfond med skattefordel til skogsveier m.m.

a. Det gis skattefordel ved bruk av skogfond til bygging, ombygging og annen opprusting av skogsveier, både bilvei og traktorvei, når veien er i samsvar med de normaler som til enhver tid er fastsatt for skogsvei.

b. Bruk av skogfond til sommervedlikehold av skogsbilveier, gir skattefordel, men ikke vintervedlikehold av skogsbilvei (snøbrøyting, strøing m.v.) og vedlikehold av traktorvei. Bruk til løpende, hyppig sommervedlikehold av skogsbilvei, som høvling, skraping, slådding, salting, vegetasjonsfjerning og -sprøyting m.v., gir bare skattefordel for årlige kostnader inntil 4 kroner per meter behandlet vei. Bruk til vedlikeholdsgrusing, grøfterensk og annen grøfteopparbeiding, samt til utskiftning av stikkrenner og andre tekniske deler av veien, gir bare skattefordel for tiltak i henhold til vedlikeholdsprogram med kostnadsoverslag som er forhåndsgodkjent av skogmyndigheten. Begrensningene i de to foregående punktum gjelder ikke ved utbedring av betydelig veiskade ved flom, ras eller annen uforutsett hendelse.

(4)Anvendelse av skogfond med skattefordel til miljøtiltak

Skattefordel gis ved bruk av skogfond til skogbrukstiltak som tar konkrete miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsområder, i områder der det blir det blir drevet skogbruk.

(5)Bruk av skogfond med skattefordel til investeringer i bioenergitiltak, som bidrar til varmeleveranser

Skattefordel ved bruk av skogfond til investeringer i bioenergitiltak gis for investeringer i anlegg og utstyr, men ikke løpende utgifter, som nyttes i produksjon av ferdig varme for levering. Investeringene og produksjonen må skje i tilknytning til bruket. Produksjonen må være basert på brukets eget råstoff eller lokale skogressurser, og minst 75 prosent av produksjonskapasiteten må være egnet til leveranser, dvs. som ferdig varme levert til andre. Produksjon av ved og annet brensel basert på trevirke for levering, regnes ikke som produksjon av varme.

(6) Forhåndsgodkjenning

Bruk av skogfond med skattefordel forutsetter at anvendelsen er forhåndsgodkjent av skogbruksmyndigheten i den grad dette er et krav i henhold til bestemmelser om bruk av skogfond gitt i medhold av skogbruksloven.

II

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.