Historisk arkiv

Avgiftsfritak for Norcem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bestemt at Norcems forbrenningsanlegg i Brevik ikke skal betale avgift på sluttbehandling av avfall. - Jeg er enig i at at Norcem ikke fyller vilkårene for fritak for sluttbehandlingsavgiften, men har ut fra en samlet vurdering av de miljømessige sidene av saken innvilget dispensasjon, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Toll- og avgiftsmyndighetene har tidligere besluttet at Norcem sitt forbrenningsanlegg i Brevik må registrere seg for betaling av avgift på sluttbehandling av avfall. Bakgrunnen for dette er at anlegget anses som sluttbruker av avfall, og at det ikke oppfyller fritaksvilkårene for energianlegg i industrien som kun benytter avfallsbaserte brensler.

I Finansdepartementets brev til bedriften vises det til at sluttbehandlingsavgiften etter gjeldende regelverk er utformet for å ivareta to motstridende miljøpolitiske hensyn. Avgiften skal både prise miljøkostnadene ved forbrenning av avfall og samtidig stimulere til økt bruk av avfallsbaserte brensler i industrien. Det vil nå bli igangsatt et arbeid i regi av Miljøverndepartementet og Finansdepartementet for å gjennomgå dagens virkemiddelbruk overfor avfall.

Dispensasjonen får også konsekvenser for andre energianlegg i industrien som benytter avfallsbaserte brensler i produksjonen, og som kan sammenlignes med Norcems forbrenningsanlegg i Brevik.

Les Finansdepartementets brev til Norcem her.