Historisk arkiv

Breddeidretten fortsatt utenfor momssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet tar sikte på i løpet av januar å legge fram et høringsnotat med forslag om å utvide momsplikten med en lav sats på 8 prosent innen kultur- og idrettsområdet. Det tas sikte på at lovforslag presenteres for Stortinget slik at avgiftsplikten kan iverksettes fra 1. juli 2010. Aktører som blir avgiftspliktige vil samtidig få fradrag for moms på innkjøp til den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Finansdepartementet tar sikte på i løpet av januar å legge fram et høringsnotat med forslag om å utvide momsplikten med en lav sats på 8 prosent innen kultur- og idrettsområdet. Det tas sikte på at lovforslag presenteres for Stortinget slik at avgiftsplikten kan iverksettes fra 1. juli 2010. Aktører som blir avgiftspliktige vil samtidig få fradrag for moms på innkjøp til den avgiftspliktige delen av virksomheten.

I 2010-budsjettet ble det skissert endring av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, se Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Skissen avvek fra Kulturmomsutvalgets anbefalinger (NOU 2008: 7) og det ble varslet ny høring før lovforslag fremmes for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra 1. juli 2010. På denne bakgrunn arbeider Finansdepartementet nå med utforming av et høringsnotat som vil bli sendt på høring i januar.

Avgrensning av momspliktig idrett
Avgiftsplikten på idrettsområdet vil bli presentert i høringsnotatet, men Finansdepartementet finner grunn til å signalisere allerede nå at det i høringsnotatet vil bli lagt opp til at idrettslag som i hovedsak baseres på frivillig innsats fortsatt skal unntas fra merverdiavgiftsplikt. Forslag om utvidelse av avgiftsplikten vil derfor bli begrenset til den profesjonelle delen av idretten, det vil si de aktører som gjennomgående har størst billettinntekter. I tillegg vil det som tidligere varslet, bli foreslått at betaling for trening mv. fra kommersielle aktører blir avgiftspliktig.

Egen kompensasjonsordning for idrettsanlegg
For øvrig varslet kulturministeren 17.12.09 at Regjeringen tar sikte på å foreslå en varig, rammestyrt ordning for momskompensasjon for anleggsinvesteringer i regi av idrettslag. Ordningen vil gjelde fra 2010. Den nærmere utformingen av den rammestyrte ordningen vil gjøres av Kulturdepartementet. Bevilgningsforslaget vil fremmes i Revidert nasjonalbudsjett.