Historisk arkiv

Ikke grunnlag for økt pris på trening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter Finansdepartements beregninger vil ikke en merverdiavgiftssats på 8 prosent isolert sett gi grunnlag for økte priser for treningssentrenes kunder samlet sett. Det vil om kort tid bli sendt ut høringsnotat om saken.

Etter Finansdepartements beregninger vil ikke en merverdiavgiftssats på 8 prosent isolert sett gi grunnlag for økte priser for treningssentrenes kunder samlet sett.

I nyhetssak 18. desember 2009 ble det varslet at Finansdepartementet tar sikte på i løpet av januar 2010 å legge fram et høringsnotat med forslag om å utvide momsplikten med en lav sats på 8 prosent innen kultur- og idrettsområdet. Arbeidet med høringsnotatet er noe forsinket, men Finansdepartementet er nå i sluttfasen av arbeidet med utforming av høringsnotatet. Dette vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Som tidligere varslet vil det i høringsnotatet blant annet bli foreslått at betaling for trening mv. fra kommersielle aktører blir avgiftspliktig med en sats på 8 prosent. Etter Finansdepartements beregninger vil ikke en merverdiavgiftssats på 8 prosent medføre noen negative økonomiske konsekvenser for treningssentrene samlet sett. Dette har sammenheng med at de avgiftspliktige får fradrag for inngående merverdiavgift, som ofte er ilagt den generelle merverdiavgiftssats på 25 prosent. Departementet legger derfor til grunn at dette forslaget isolert sett ikke vil gi grunnlag for økte priser for treningssenterenes kunder samlet sett.

I høringsrunden vil aktørene få muligheter til å komme med sine egne synspunkter om hvordan en avgiftsplikt vil slå ut.