Historisk arkiv

Statens pensjonsfond utland: To selskaper utelukkes fra fondets investeringsunivers

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet utelukker selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers. Uttrekket begrunnes i de etiske retningslinjenes kriterium om særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. Årsaken er selskapenes kjøp av fosfat fra ikke-selvstyrte områder i Vest-Sahara.

Etikkrådet har i brev av 15. november 2010 til Finansdepartementet gitt råd om at det amerikanske selskapet FMC Corporation og det kanadiske selskapet Potash Corporation of Saskatchewan (Potash) utelukkes fra SPUs investeringsunivers. Finansdepartementet har besluttet å følge Etikkrådets tilråding om utelukkelse.

Problematisk utvinning i ikke-selvstyrt område
Potash og FMC kjøper fosfat fra det marokkanske selskapet Office Cherifien des Phosphates (OCP). OCP utvinner fosfat i Vest-Sahara, et ikke-selvstyrt område uten anerkjent administrator. FNs juridiske rådgiver ga i 2002 en rettslig betenkning om lovligheten av mineralressursutvinning i ikke-selvstyrte områder generelt og en vurdering av dette når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara spesielt. Betenkningen legger til grunn at mineralressursutvinning i ikke-selvstyrte områder kun er akseptabelt dersom det kommer områdets lokalbefolkning til gode. Etikkrådet vurderer det slik at lokalbefolkningens interesser ikke tilgodeses av OCPs virksomhet og at det er denne uakseptable situasjonen som utgjør kjernen i det etiske normbruddet i den aktuelle saken.

Etikkrådet skriver videre at det ikke er gitt at ethvert selskap som kjøper fosfat fra Vest-Sahara også må sies å opptre grovt uetisk. For å vurdere dette har Etikkrådet sett på flere forhold, herunder selskapenes kunnskap om og spesifisering av fosfatets opprinnelse, fosfatets utbyttbarhet og selskapenes kontraktsmessige forbindelse med OCP. Finansdepartementet legger i sin beslutning om å følge Etikkrådets tilråding særlig vekt på at selskapene kjenner fosfatets opprinnelse, spesifiserer at de ønsker fosfat fra den aktuelle gruven i Vest-Sahara, og at det virker sannsynlig at selskapene i overskuelig framtid vil fortsette å handle akkurat dette fosfatet.

Nedsalg og utelukkelse
Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 30. september 2011 om å selge seg ned i selskapene. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. SPU hadde ved utløpet av 2010 aksjer til en verdi av drøyt 300 millioner kroner i FMC Corporation drøyt 1 570 millioner kroner i Potash.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av Etikkrådets tilråding. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i Etikkrådets tilråding men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for uttrekk, slik de er definert i retningslinjene for observasjon og utelukkelse, er oppfylt.


Les mer: