Historisk arkiv

Statens pensjonsfond utland: Selskap settes til observasjon på grunn av risiko for korrupsjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet setter Alstom S.A til observasjon fordi det risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland skal overvåke Alstom i fire år.

- Det er et overordnet mål i arbeidet med en ansvarlig investeringspraksis i SPU å bidra til at selskaper styres godt og at markedene er velfungerende. Korrupsjon er et alvorlig problem går til kjernen av god selskapsstyring. Vi vil ha lav toleranse for korrupsjonstilfeller som oppstår i etterkant av at selskapet er satt til observasjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Etikkrådet har i brev til Finansdepartementet 1. desember 2010 tilrådet at det franske selskapet Alstom S.A. utelukkes fra fondets investeringsunivers. Tilrådingen er basert på en vurdering av at det foreligger en uakseptabel risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet.

Pågående rettsprosess og korrupsjonsbekjempelse
I henhold til de etiske retningslinjene skal Finansdepartementet før utelukkelse besluttes, vurdere om andre virkemidler kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Departementet har derfor vurdert hvorvidt andre virkemidler vi har til rådighet kan være bedre egnet enn uttrekk til å redusere den framtidige risikoen for korrupsjon i Alstom.

I henhold til retningslinjene kan selskaper settes til observasjon der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, eller tvil om utviklingen i selskapets adferd framover i tid.

Etter en totalvurdering av sakens omstendigheter, herunder den framtidige risikoen for at selskapet medvirker til grov korrupsjon, har Finansdepartementet besluttet at Alstom S.A. skal settes til observasjon. Departementet har blant annet lagt vekt på at det for tiden pågår rettsprosesser mot Alstom i mange ulike land hvor utfallet ennå ikke er klart. Den videre utviklingen vil også avhenge av selskapets systemer for håndtering av korrupsjonsbekjempelse.


Overvåkning i fire år
Finansdepartementet har bedt om at Etikkrådet over en periode på fire år overvåker hvordan Alstom arbeider med og utvikler sitt system for korrupsjonsbekjempelse. Videre har Finansdepartementet bedt Etikkrådet overvåke hvordan selskapet håndterer etterforskning av tilfeller av korrupsjon som ligger tilbake i tid. Etikkrådet skal også overvåke hvorvidt det dukker opp påstander om nye tilfeller av korrupsjon. Finansdepartementet legger opp til at Etikkrådet årlig informerer departementet om status for observasjonen av Alstom. Sist ber Finansdepartementet Etikkrådet om å avgi en ny tilråding etter at observasjonsperioden er sluttført.

Finansdepartementet har bedt Norges Bank om å kommunisere beslutningen om og begrunnelsen for å sette Alstom til observasjon direkte til styret i selskapet.

 

Les mer: