Historisk arkiv

Pressemelding fra arbeidsgruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 13. desember 2012 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede krav til «land-for-land rapportering» (LLR) i norsk lovgivning. LLR skal bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utvinningsindustrien og pengestrømmene knyttet til slike uttak og derigjennom skape større åpenhet og kontroll med pengestrømmene.

Finansdepartementet oppnevnte 13. desember 2012 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede krav til «land-for-land rapportering» (LLR) i norsk lovgivning. LLR skal bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utvinningsindustrien og pengestrømmene knyttet til slike uttak og derigjennom skape større åpenhet og kontroll med pengestrømmene. Arbeidsgruppen ble bedt om å vektlegge at krav til LLR også burde utformes slik at de relativt sett gir størst nytte i arbeidet med å innfri Regjeringens målsetning om å bekjempe korrupsjon, og senere skatteunndragelser, sett opp mot de administrative byrdene som slike rapporteringskrav vil medføre for foretakene.

Etter mandatet skulle arbeidsgruppen legge til grunn at EU-kommisjonens forslag til regler om LLR i det nye konsoliderte regnskapsdirektivet blir vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen, og at reglene i tilfelle vil måtte gjennomføres i norsk rett. I løpet av arbeidsperioden ble det oppnådd enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet om et kompromissforslag for nytt konsolidert regnskapsdirektiv. Kompromissteksten er hensyntatt i drøftelsene til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har i dag overlevert sin rapport om «land-for-land rapportering» til Finansdepartementet.

Arbeidsgruppen har anbefalt å pålegge «land-for-land rapportering» i norsk rett for «store selskap» etter EUs foreslåtte terskelverdier, og for selskaper med noterte verdipapirer som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift. Arbeidsgruppen har anbefalt en noe utvidet rapportering enn det som følger av EU-reglene om LLR. I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler arbeidsgruppen at rapporteringen utvides til også å omfatte krav til rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon, kjøp av varer og tjenester, samt antatt ansatte, fordelt på de enkelte land hvor selskapet driver sin virksomhet. Ved å sette betalinger til myndigheter inn i en større sammenheng mener arbeidsgruppen at brukerne av LLR settes bedre i stand til å utøve demokratisk kontroll med pengestrømmer mellom selskaper og myndigheter i de land virksomheten drives. Arbeidsgruppen anbefaler også at de rapporteringspliktige skal gi opplysninger om sine datterselskaper, samt informasjon om hvor de ulike datterselskaper er hjemmehørende. Etter arbeidsgruppens vurdering vil en slik utvidet rapportering kunne bidra til å oppnå Regjeringens målsetning om å bekjempe korrupsjon, og senere skatteunndragelser, samtidig med at de administrative byrdene for slik rapportering antas akseptable.

Les mer: