Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Merverdiavgift på utleie av fritidseiendommer utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

36/2006

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom likevel ikke skal merverdiavgiftsbelegges fra 1. september med mindre slik utleie drives i tilknytning til hotelldrift.

Pressemelding

Nr.: 36/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktperson: Tor Lande, telefon 22 24 42 01, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Merverdiavgift på utleie av fritidseiendommer utsettes

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom likevel ikke skal merverdiavgiftsbelegges fra 1. september med mindre slik utleie drives i tilknytning til hotelldrift. Det foreslås at dette vurderes på nytt når nye uttaks- og justeringsbestemmelser er på plass.

Stortinget vedtok i budsjettet for 2006 å innføre merverdiavgift på overnattingstjenester mv. fra 1. september 2006. I forslaget ligger også at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og fritidseiendommer skal avgiftsbelegges med 8 prosent fra samme tidspunkt. Ved fremleggelsen av forslaget ble det varslet at det er behov for avklaring av enkelte spørsmål og at departementet ville komme tilbake til dette. Et av disse spørsmålene gjelder grensedragninger i forhold til når det foreligger yrkesmessig utleie av fritidseiendommer.

Normalt vil det være økonomisk gunstig å falle utenfor merverdiavgiftsystemet. Denne gangen skapes en motsatt effekt. Det skyldes at merverdiavgiftspliktig utleier vil få fradragsført 25 prosent merverdiavgift på byggekostnadene. Med den lave satsen på 8 prosent, og fordi regelverket åpner for at utleieobjektet (fritidseiendommen) kan tas ut av virksomheten og over til privat bruk allerede tre år etter fullføring uten at utleier må refundere fradragsført avgift til staten, kan en oppfører av fritidseiendommer oppnå store merverdiavgiftsbesparelser.

Fordi fritidsboliger er typisk egnet for privat bruk er det grunn til å tro at viljen til å utfordre avgiftssystemet gjennom ulike tilpasninger vil være stor. Det har foreløpig ikke lykkes å finne avgrensninger som ikke mer eller mindre lett kan omgås. Det som vil fremstå som yrkesmessig utleie av fritidseiendommer vil derfor i realiteten kunne dreie seg, i større eller mindre grad, om privat bruk. Kontrollmulighetene er dessuten små.

Avgrensningsproblemene i kombinasjon med at ikke har gode nok justeringsbestemmelser for fradragsført inngående merverdiavgift ennå, er bakgrunnen for at det nå foreslås at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom likevel ikke skal merverdiavgiftsbelegges fra 1. september med mindre slik utleie drives i tilknytning til for eksempel hotelldrift. Det foreslås at dette vurderes på nytt når nye uttaks- og justeringsbestemmelser er på plass.

Forslaget nødvendiggjør en endring av merverdiavgiftsloven som foreslås tatt inn i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) som fremlegges i tilknytning til RNB06.

Forslaget må antas å bli oppfattet positivt for utleiere av eksisterende fritidseiendommer. Disse vil nå slippe å legge 8 prosent avgift på utleien.

Til toppen