Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler i finanslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

84/2006

Finansdepartementet har i dag lagt frem en rekke forslag til endringer innen finanslovgivningen. Proposisjonen inneholder i tillegg en drøftelse av spørsmål knyttet til sparebankstruktur.

Pressemelding

Nr.: 84/2006
Dato: 01.12.06
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Nye regler i finanslovgivningen

Finansdepartementet har i dag lagt frem en rekke forslag til endringer innen finanslovgivningen. Proposisjonen inneholder i tillegg en drøftelse av spørsmål knyttet til sparebankstruktur. Nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett vil legge til rette for gunstig finansiering av kredittforetak, som igjen vil bidra til å øke konkurranseevnen til norsk finansnæring, sier finansminister Kristin Halvorsen.


Lovforslag:

På bakgrunn av nye innspill fra finansnæringen foreslår departementet lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett som skal erstatte gjeldende regler om obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje. Sikkerhet for obligasjonseiernes krav i form av pant foreslås erstattet med en fortrinnsrett til dekning i det en sikkerhetsmasse bestående av nærmere bestemte fordringer utbringer ved likvidasjon av kredittforetaket.

Formålet med reglene er å legge til rette for at kredittforetak kan hente inn kapital på gunstige vilkår, og låne dette ut igjen for eksempel som pantesikrede boliglån. Lav rente på innlån kan bidra til at også renten på utlånene blir lav.

Departementet foreslår et forbud mot at daglig leder er medlem av styret i en sparebank eller forretningsbank, og lovregler om at daglig leder skal tilsettes av styret, ikke av fellesmøte styre/forstanderskap (sparebanker) eller styre/representantskap (forretningsbanker). Dette er i tråd med banknæringens ønske, og en oppfølging av et forslag fra Banklovkommisjonen. Forbudet vil bidra til et sterkere skille mellom bankens styre og daglig ledelse og er i samsvar med prinsipper for god foretaksstyring, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I dag faller frilansere uten ansettelsesforhold utenfor gjeldende ordninger for skattefavorisert tjenestepensjon, idet denne gruppen av yrkesaktive verken er å anse som ansatte eller selvstendig næringsdrivende. Lovreglene som foreslås gir frilansere adgang til å opprette skattefavorisert tjenestepensjon etter innskuddspensjonsloven. Dette vil gi frilansere samme rettigheter som selvstendig næringsdrivende har til skattefradrag for pensjonssparing, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Lovforslaget om forvalterregistrering av aksjer innebærer en videreføring av gjeldende rett. Kravet om at innenlandske eiere av aksjer i norske selskaper skal være direkteregistrert, slik at reell eier fremgår av registeret, foreslås opprettholdt. Det foreslås samtidig å videreføre gjeldende adgang til forvalterregistrering for utenlandske eiere av aksjer i norske selskaper. Departementet foreslår også en hjemmel for å pålegge slike forvaltere periodisk å rapportere eierforhold til offentlig myndighet eller andre.

Det foreslås endringer i eiendomsmeglingslovens bestemmelser om godkjenning av eiendomsmegler med yrkeskvalifikasjoner fra andre land. Det følger av EØS-regler som svarer til direktiv 89/48 og 92/51 at søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land skal få adgang til lovregulerte yrker i vertsstaten. Forslaget fremmes på bakgrunn av en anførsel fra ESA om at EØS-reglene om gjensidig yrkesgodkjenning av eiendomsmeglere ikke er tilfredsstillende gjennomført i norsk rett.

Etter anmodning fra Norges Bank foreslår Finansdepartementet en lovhjemmel for å innhente politiattest for personer som skal ansettes i Norges Bank og andre som skal ha tjeneste for banken. Departementet foreslår at det kun kan innhentes politiattest dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Politiattesten skal etter forslaget kun vise enkelte typer overtredelser. Attesten vil ikke være avgrenset tilbake i tid, noe som innebærer at alle overtredelser av relevante straffebud vil fremgå.

Drøftelse av spørsmål knyttet til sparebankstruktur:

Finansdepartementet har mottatt to søknader om strukturendring fra henholdsvis 1) Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank og 2) Sparebanken Sogn og Fjordane. Kredittilsynet har tilrådd at begge søknader avslås. Proposisjonen inneholder en orientering til Stortinget om disse sakene, samt om at Sparebankforeningen har nedsatt et utvalg for å vurdere næringens rammevilkår, som forventes å avgi innstilling i løpet av januar 2007.

Departementet påpeker at det er viktig at rammevilkårene for sparebankene gir frihet til å foreta en samfunnsmessig ønsket strukturell tilpasning, at sparebankenes egenart bør bevares, og at en endring i sparebankstrukturen ikke bør gå på bekostning av sparebankvesenets positive sider. Departementet orienterer Stortinget om at forberedelse av eventuelle lovforslag knyttet til prinsipielle spørsmål som blant annet de to aktuelle saker har reist, og den senere behandling av de to foreliggende enkeltsakene, vil avvente innspill fra sparebanknæringen på bakgrunn av næringens eget utredningsarbeid.

Lenke
Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) Om lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)

Til toppen