Historisk arkiv

Langsiktig forvaltning av vår felles formue

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Langsiktig forvaltning av petroleumsformuen er et viktig verdivalg og et overordnet hensyn for Regjeringen, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV). En slik forvaltning innebærer at formuen kan komme alle generasjoner til gode.

– Langsiktig forvaltning av petroleumsformuen er et viktig verdivalg og et overordnet hensyn for Regjeringen, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV). En slik forvaltning innebærer at formuen kan komme alle generasjoner til gode. Samtidig gir den et viktig bidrag til stabilitet i produksjon og sysselsetting, sier Halvorsen.

I den første stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond, går det fram at store petroleumsinntekter og høy avkastning har bidratt til at fondet ved utgangen av 2006 hadde vokst til hele 1 891 milliarder kroner. Meldingen reflekterer Finansdepartementets ansvar og oppgaver knyttet til fondets overordnede investeringsstrategi, oppfølging av den operative forvaltningen og arbeidet med etikk og eierskapsutøvelse.

I meldingen legger Regjeringen opp til å øke aksjeandelen av Statens pensjonsfond – Utland fra 40 til 60 prosent. Samtidig foreslås det andre, mindre justeringer i investeringsstrategien. Departementet gir i meldingen en bred gjennomgang av resultatene i forvaltningen av fondet, og omtaler ambisjonene for integreringen av etiske hensyn i forvaltningen av fondet.

Statens pensjonsfond ble opprettet med virkning fra 1. januar 2006 som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Verdien av Statens pensjonsfond var 1 890,6 millarder kroner ved utgangen av 2006. Økningen på 309,1 mrd. kroner fra året før skyldes tilførsel av oljeinntekter og god avkastning i finansmarkedene.

Norges Bank og Folketrygdfondet er gitt i oppdrag å forestå den operative forvaltningen av henholdsvis Statens pensjonsfond – Utland og Statens pensjonsfond – Norge innenfor de retningslinjer departementet har trukket opp. Både Norges Bank og Folketrygdfondet skapte i fjor meravkastning i forhold til den fastsatte referanseporteføljer for forvaltningen.

– Jeg er tilfreds med de resultatene som er skapt i forvaltningen, sier finansministeren. Det er en del av vårt forvalteransvar å sørge for at fondet forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko. Slik kan også framtidige generasjoner få mest mulig nytte av vår oppsparte kapital, sier Halvorsen.

De første aksjeinvesteringene i Statens pensjonsfond – Utland ble gjort i 1998. Aksjeandelen har siden vært satt til 40 prosent. I St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 legger Regjeringen opp til å øke aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland fra dagens 40 prosent til 60 prosent. En økning av aksjeandelen vil gi en betydelig økning i fondets forventede avkastning. Dette vil styrke grunnlaget for å finansiere velferden i framtiden og gjøre det mer sannsynlig å nå en forventet realavkastning på 4 prosent over tid, slik det er lagt til grunn i retningslinjene for den økonomiske politikken. Samtidig framstår den tilhørende økningen i risikoen som moderat og håndterbar.

– Vi har som investorer et medansvar for hvordan selskapene fondet er investert i opptrer, understreker Halvorsen. Derfor legger Regjeringen vekt på at eierskapet i selskapene fondet er investert i også utøves med sikte på å fremme god og ansvarlig opptreden som respekterer menneskerettigheter og tar hensyn til miljøet. Regjeringen legger vekt på sammenhengen mellom eierskapsutøvelse og vurdering av å utelukke selskaper. Så langt som mulig bør eierskapspåvirkning for å sikre respekt for grunnleggende etiske normer inngå i en virkemiddelkjede der utelukkelse av et selskap er siste utvei.

Regjeringen har besluttet at de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland skal evalueres innenfor denne stortingsperioden for å sikre at de virker etter intensjonen. Målet er å starte evalueringsprosessen ved årsskiftet 2007/2008. I meldingen gjøres det grundig rede for ¬Norges Banks og Folketrygdfondets eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland og Statens pensjonsfond – Norge.

Regjeringen vil framover gjøre gjeldende eventuelle beslutninger om å utelukke nordiske selskaper fra porteføljen til Statens pensjonsfond – Utland også for Statens pensjonsfond – Norge.

– Jeg legger vekt på bred politisk enighet om investeringsstrategien til fondet, og høy grad av åpenhet om forvaltningen av midlene. Dette understøtter troverdigheten og tilliten til fondet, sier finansminister Halvorsen.

Norges håndtering av petroleumsinntektene benyttes ofte som en referanse internasjonalt. Dette gjelder særlig den rollen Statens pensjonsfond har som en del av rammeverket for en langsiktig, opprettholdbar finanspolitikk som legger til rette for en stabil økonomisk utvikling. Gjennom rådgivning på dette området bistår bl.a. Finansdepartementet flere andre land i organiseringen av deres naturressursforvaltning. Arbeidet skjer både gjennom bilateralt samarbeid, «Olje for Utvikling»-programmet i regi av Norad og gjennom internasjonale organisasjoner som bl.a. IMF, Verdensbanken og FN.

Se presentasjonen på Nett-TV
Plansjer fra presentasjonen
Plansjer fra presseseminaret