Historisk arkiv

Etiske hensyn i forvaltningen av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Som investor har vi et medansvar for å øve innflytelse på selskapene vi investerer i. Det gir oss en unik mulighet til å forandre selskaper gjennom aktivt eierskap, sier finansminister Kristin Halvorsen.

– Statens pensjonsfond skal forvaltes slik at vi sikrer god avkastning over tid til gode for framtidige generasjoner. Det er i seg selv et etisk ansvar. Som investor har vi et medansvar for å øve innflytelse på selskapene vi investerer i. Det gir oss en unik mulighet til å forandre selskaper gjennom aktivt eierskap, sier finansminister Kristin Halvorsen. Og den muligheten skal vi benytte så langt som mulig.

Finansdepartementet fastsatte etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond – Utland 19. november 2004. Samme år etablerte Folketrygdfondets styre etiske prinsipper for forvaltningen av Statens pensjonsfond –Norge.

- Det er ambisiøst å integrere etiske hensyn i forvaltningen av fondene, men vi skal holde fast ved denne ambisjonen og jeg tror vi vil få se positive resultater i årene som kommer, sier Halvorsen. 

De etiske forpliktelsene for fondet  utøves gjennom eierrettigheter og utelukkelse av selskaper. Eierskap skal potensielt utøves overfor alle selskapene i aksjeporteføljen, nærmere  3 400 selskaper per i dag. Utelukkelse skal kun tas i bruk i de alvorligste tilfellene, hvor fondet risikerer å medvirke til grovt uetisk aktivitet. Eierskap er egnet til å kunne påvirke selskaper i positiv retning. - I alle saker hvor det er mulig, skal vi benytte dette verktøyet, sier finansministeren. Vi skal også benytte muligheten for å la virkemidlene virke sammen. For eksempel gjennom at selskaper vet det finnes en risiko for å bli utelukket fra fondet dersom de ikke setter i verk tiltak for å løse alvorlige problemer knyttet til mennesker og miljø. 

Finansdepartementet ser positivt på den vektleggingen Norges Bank har gjort i eierskapsarbeidet, hvor god selskapsstyring, barns rettigheter og beskyttelse av miljøet vil bli gitt særlig oppmerksomhet. God selskapsstyring er viktig for å sikre fondet god avkastning over tid, men det er også helt nødvendig for blant annet å sikre at eierne blir hørt i de spørsmål som eierne er opptatt av. - Jeg mener at vi skal være opptatt av nettopp barns rettigheter og beskyttelse av miljøet, og at vi gjennom eierskapsutøvelsen bør bidra til å at disse hensynene blir ivaretatt av selskaper vi investerer i, sier Kristin Halvorsen.

Til nå er 21 selskaper utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland.  Når selskaper utelukkes gir det bred oppmerksomhet, men samtidig mister vi innflytelse over  selskapets oppførsel. Dette er en viktig grunn til at utelukkelse kun skal brukes i unntakstilfeller. I saker hvor vi risikerer å medvirke til grov uetisk aktivitet, må vi likevel selge oss ut.

Regjeringen legger nå opp til at Statens pensjonsfond – Utland skal kunne plasseres i mange framvoksende markeder. Med bakgrunn i EUs og andre lands tiltak mot Burma legger Regjeringen opp til at Norges Bank eksplisitt avskjæres fra å investere pensjonsfondets kapital i obligasjoner utstedt av staten Burma.

Graver-utvalget, som i NOU 2003: 22 la grunnlaget for dagens etiske retningslinjer, var klar på at det var vanskelig på bakgrunn av etiske hensyn å begrunne forbud mot investeringer i enkelte lands statsobligasjoner, og at ordinære utenrikspolitiske kanaler var et langt viktigere virkemiddel for å påvirke andre lands myndigheter i ønsket retning enn uttrekk fra fondets investeringsmuligheter. Etter departementets vurdering er dette hensyn som fortsatt gjør seg gjeldende. Samtidig tilsier hensynet til en klarere ansvarsdeling mellom departementet og Norges Bank at det etableres en prosedyre som sikrer utelukkelse av at fondet ikke investeres i enkelte lands statsobligasjoner dersom det er et bredt politisk ønske om det.

For å unngå at det skapes usikkerhet om formålet med investeringene i fondet, legges det vekt på at slike vedtak må reflektere bred politisk enighet i tråd med prinsippet om ”overlappende konsensus” fra Graver-utvalget. Vedtak om å ikke investere i enkelte lands statsobligasjoner bør derfor i første rekke gjelde land der det er vedtatt FN-sanksjoner, eller land som er omfattet av andre særlige internasjonale tiltak som Norge har sluttet opp om.

Regjeringen har besluttet at de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland skal evalueres innenfor denne stortingsperioden for å sikre at de virker etter intensjonen.  Målet er å starte evalueringsprosessen ved årsskiftet 2007/2008. 

Regjeringen vil framover gjøre gjeldende eventuelle beslutninger om å utelukke nordiske selskaper fra porteføljen til Statens pensjonsfond – Utland også for Statens pensjonsfond – Norge.