Historisk arkiv

Økt aksjeandel i Statens pensjonsfond - Utland skal sikre fortsatt god avkastning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland økes fra 40 til 60 prosent. Det går frem av St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006. – Etter min vurdering er økningen i risiko som følge av en aksjeandel på 60 prosent moderat og håndterbar, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland økes fra 40 til 60 prosent. Det går frem av St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006.
– Etter min vurdering er økningen i risiko som følge av en aksjeandel på 60 prosent moderat og håndterbar, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Verdien av Statens pensjonsfond – Utland (tidligere kalt Petroleumsfondet) er nå over 1800 milliarder kroner. Med en så stor formue følger det også et stort forvalteransvar. Dette ansvaret er i første rekke lagt til Finansdepartementet. Departementet har gitt Norges Bank i oppdrag å gjennomføre forvaltningen av kapitalen etter retningslinjer fastsatt av departementet. Sentralt i disse retningslinjene står valget av referanseportefølje, der aksjeandelen siden 1998 har vært på 40 prosent, og andelen rentebærende papirer (obligasjoner) 60 pst.

Valget av aksjeandel er i stor grad avgjørende for forventet avkastning i fondet over tid, og for hvilken risiko som knytter seg til investeringene. Når Regjeringen nå legger opp til å øke aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland fra 40 pst. til 60 pst., er det basert på en avveining mellom økningen i forventet avkastning og risiko. Det er bred politisk enighet om at risikoen knyttet til investeringene skal være moderat, men også om at en skal søke å oppnå en høyest mulig avkastning. Investeringshorisonten er lang. I vurderingen av risiko er det derfor lagt størst vekt på svingningene i avkastning over mange år, mens svingninger i fra ett år til et annet er av mindre betydning.

Departementet har mottatt utredninger fra Norges Bank og Finansdepartementets eget Strategiråd, der sannsynlige konsekvensene for fondets samlede avkastning og risiko er forsøkt tallfestet. Dette er gjort både ved å analysere historisk avkastning i aksje- og obligasjonsinvesteringer siden 1900, og ved modellberegninger basert på forutsetninger om avkastning og risiko i neste 15-årsperiode. De analysene som nå foreligger gir etter Regjeringens syn et godt grunnlag for å vurdere sannsynlige virkninger på fondets avkastning og risiko av økt aksjeandel.

– Etter at fagfolk både i og utenfor departementet har tallfestet sannsynlige konsekvenser av en økt aksjeandel, har jeg kommet til at dette er en riktig beslutning på lang sikt, sier Kristin Halvorsen.

- Vi kan forvente en kompensasjon for den forventede økningen i risiko i form av en betydelig høyere forventet avkastning på lang sikt. En økt aksjeandel vil også gjøre at fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i vårt fond blir mer i tråd med hva som er vanlig i andre store fond internasjonalt, sier Halvorsen.
 
Regjeringen omtalte og offentliggjorde allerede ved framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2007 i oktober tilrådningene fra Norges Bank og Strategirådet om å øke aksjeandelen i fondet.

Samtidig med at aksjeandelen økes legges det blant annet opp til å inkludere segmentet for små børsnoterte selskaper i referanseporteføljen for fondet. Det gis også en status for departementets arbeid med å vurdere investeringer i internasjonal fast eiendom og infrastruktur.

- Jeg har høye ambisjoner for forvaltningen av fondet. Motivasjonen for alle disse endringene er en best mulig forvaltning av kapitalen i Statens pensjonsfond. Bare på den måten kan vi nå vårt felles mål om at formuesoppbyggingen som følger av de akkumulerte oljeinntektene i størst mulig grad bidrar til å finansiere velferd for dagens og kommende generasjoner, sier finansminister Kristin Halvorsen.