Historisk arkiv

Moms på inngangsbilletter til strippeshow

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

1/2007

Finansminister Kristin Halvorsen vil igangsette et arbeid for å sikre at det skal betales moms på inngangsbilletter til strippeshow.

Pressemelding

Nr.: 1/2007
Dato: 05.01.07
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Moms på inngangsbilletter til strippeshow

Finansminister Kristin Halvorsen vil igangsette et arbeid for å sikre at det skal betales moms på inngangsbilletter til strippeshow.

Borgarting lagmannsrett har i dom mot staten kommet til at inngangsbilletter til strippeshow ikke er momspliktig. I samråd med Skattedirektoratet, har Finansdepartementet besluttet ikke å anke strippesaken inn for Høyesterett.
- Jeg er ikke enig i den rettstilstand som blir resultatet av lagmannsrettens dom, men mener at en anke til Høyesterett ikke er riktig vei å gå for å få fastslått at det skal være momsplikt på inngangspenger på strippeshow, sier finansminister Kristin Halvorsen.
Finansministeren vil isteden igangsette et hurtig arbeid for å få endret regelverket.

Borgartings lagmannsretts dom i sak Den Blue Engel mot staten gjelder spørsmålet om det skal legges merverdiavgift på inngangsbilletter til strippeforestillinger. Lagmannsretten kom til at stripping omfattes av det såkalte kulturunntaket i merverdiavgiftsloven, og at inngangsbilletter derfor kan selges uten merverdiavgift.

Finansdepartementet er ikke enig i den rettstilstanden som blir resultat av lagmannsrettens dom, men finner likevel at en anke til Høyesterett ikke er den mest hensiktsmessige veien å gå for å få fastslått at det skal betales merverdiavgift på inngangspenger til strippeshow.

Finansdepartementet viser til at det nylig er opprettet et Norsk offentlig utvalg ( Kulturmomsutvalget) som skal vurdere forholdene mellom merverdiavgift og kultur/idrett. En bred vurdering av kulturunntaket i merverdiavgiftsloven, herunder grensene for dette unntaket, vil være en naturlig del av utvalgets arbeid. Utvalget skal avgi sin utredning innen utgangen av 2007.

Inntil Kulturmomsutvalgets utredning foreligger vil det bli igangsatt et arbeid med å klargjøre merverdiavgiftsloven, slik at det klart fremgår at slik opptreden er momspliktig.