Historisk arkiv

Høring - nye regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har på bakgrunn av vedtak i Stortinget 14. juni 2010 utarbeidet forslag til nærmere regler om godtgjørelse i finanssektoren.

Finansdepartementet har på bakgrunn av vedtak i Stortinget 14. juni 2010 utarbeidet forslag til nærmere regler om godtgjørelse i finanssektoren. 

Internasjonalt har det, som følge av den internasjonale finanskrisen, blitt økt oppmerksomhet om betydningen av godtgjøring og godtgjøringsstrukturer for finansiell stabilitet. På denne bakgrunn har blant annet G-20, Financial Stability Board (FSB) og EU gått inn for nasjonal regulering av godtgjørelse i foretak i finanssektoren for å motvirke uheldige godtgjøringsstrukturer.

Vi trenger finansmarkedet og bankene for å spare, låne og overføre midler på en effektiv og trygg måte. Å legge til rette for finansiell stabilitet er derfor en svært viktig oppgave for myndighetene. For stor risikotaking antas å være en viktig årsak til finansiell ustabilitet. Godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner har ofte vært strukturert slik at den gir sterke insentiver til høy risiko i foretaket. Jeg mener det derfor er av betydning at det fastsettes regler for godtgjørelse og bonuser som fremmer god risikostyring og finansiell stabilitet, og som motvirker høy risikotaking og ikke gir insentiver til kortsiktig profitt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har i tråd med nye lovregler om godtgjørelse i finanssektoren utarbeidet utkast til forskrift om slike godtgjørelsesordninger.  Nye regler om godtgjørelse skal gjelde for alle norske banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og holdingsselskaper i finanskonsern.

Utkastet pålegger hvert enkelt foretak å fastsette retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele foretaket, og som skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring og kontroll med foretakets risiko, motvirke høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Ordningen skal ha særskilte regler for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av betydning for foretakets risikoeksponering, og for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver. Utkastet til forskrift bygger på EU-kommisjonens anbefalinger om godtgjørelsesordninger i finanssektoren 30. april 2009, CEBS retningslinjer om godtgjørelse 20. april 2010, det foreliggende forslaget til CRD III-direktiv og et utkast til forskrift og rundskriv utarbeidet av Finanstilsynet 2. mars 2010.

Høringsfristen er 15. september 2010. Det tas sikte på at nye regler kan tre i kraft fra og med 2011.

Se høringsdokumentene her.