Historisk arkiv

Bonuser i finanssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nye EØS-relevante regler om godtgjørelse og bonus i finanssektoren ventes vedtatt av EU i løpet av sommeren 2010. For å kunne oppfylle disse forventede nye EØS-forpliktelsene har Regjeringen i dag foreslått lovendringer som vil gi hjemmel for å fastsette nærmere forskriftsregler om godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Nye EØS-relevante regler om godtgjørelse og bonus i finanssektoren ventes vedtatt av EU i løpet av sommeren 2010. For å kunne oppfylle disse forventede nye EØS-forpliktelsene har Regjeringen i dag foreslått lovendringer som vil gi hjemmel for å fastsette nærmere forskriftsregler om godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

– Godtgjørelsesordninger som har motivert de ansatte i finansielle foretak til å ta høy risiko på foretakenes vegne, blir ofte nevnt som en viktig faktor i oppbyggingen til den internasjonale finanskrisen. Krisen viste hvordan jaget etter kortsiktig profitt påførte finansforetakene og finanssystemet høy langsiktig risiko. Selv om godtgjørelsene i den norske finanssektoren er langt mer moderate og fornuftige enn mye av det vi har sett eksempler på utenlands, er det viktig at vi nå får på plass lovhjemler som gir oss mulighet til å regulere godtgjørelsesordningene i norske finansforetak, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet tar sikte på å sende utkast til forskrift på høring i slutten av mai 2010. Utkastet til forskriftsregler vil være basert på EU-kommisjonens anbefaling 30. april 2009 om avlønning i finanssektoren og på CEBS’ prinsipper for avlønningsordninger fra 20. april 2009. De foreslåtte lovbestemmelsene gir blant annet hjemmel for å fastsette nærmere regler om etablering av godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

De nærmere reglene fastsatt med hjemmel i lovforslaget vil innebære at finansforetak skal ha godtgjørelsesordninger for ansatte med arbeidsoppgaver av betydning for foretakets risikoeksponering, som er forenelige med foretakenes langsiktige interesser. Slike godtgjørelsesordninger må videre fremme god styring, overvåkning og kontroll av foretakenes risiko til enhver tid, herunder kontroll med risikovillig atferd hos enkeltpersoner. Lovforslaget gir også hjemmel for å fastsette forskjellige regler om gjennomføring av kravene til godtgjørelsesordninger avhengig av det enkelte foretaks størrelse, organisasjon og virksomhetsområder.