Historisk arkiv

Nye regler om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell manipulasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover. Lovendringene skal medvirke til å skape større åpenhet og økt fokus på god foretaksstyring blant ledere og styremedlemmer.

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover. Lovendringene skal medvirke til å skape større åpenhet og økt fokus på god foretaksstyring blant ledere og styremedlemmer.
– Lovendringene har som formål å gjøre det vanskeligere å manipulere regnskapsinformasjon, og vil bidra til å øke tilliten til foretakenes finansielle rapportering, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Forslagene bygger på utredningen til et lovutvalg i NOU 2008:16, som ble nedsatt blant annet på grunnlag av erfaringer fra en rekke selskapsskandaler tidlig på 2000-tallet, herunder ”Finance Credit”-saken og ”Sponsor Service”-saken. Utvalgets forslag gjennomfører, i samsvar med mandatet, også EØS-forpliktelser som svarer til direktiv (2006/46/EF).

Finansdepartementet foreslår at regnskapspliktige med verdipapirer notert på regulert marked, pålegges plikt til i årsberetningen å innta en redegjørelse for foretaksstyring. Redegjørelsen skal omfatte opplysninger om eventuelle regler/anbefalinger foretaket er omfattet av eller frivillig velger å følge, opplysninger om internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosesser samt visse opplysninger som skal gi eiere og kapitalmarkeder bedre grunnlag for å vurdere utøvelsen av eierrettigheter i foretaket.

Videre foreslås et forbud mot at daglig leder sitter i styret i allmennaksjeselskaper. Forbudet er i tråd med gjeldende rett for finansinstitusjoner, og skal bidra til å motvirke den uheldige rollesammenblandingen som oppstår når daglig leder er medlem av styret.

Det foreslås at foretak som ikke er små, årlig skal avholde et årlig møte mellom styre og revisor uten at representanter fra administrasjonen er tilstede.

Det foreslås at revisors nummererte brev som omhandler forhold som kan føre til ansvar for styret skal gå i kopi til samtlige av styrets medlemmer, men at samtlige nummererte brev skal sendes i kopi til samtlige styremedlemmer dersom styrets leder også er daglig leder.

Finansdepartementet foreslår å følge opp utvalgets forslag til endringer i aksjelovenes regler om gransking, herunder en presisering av vilkårene for å åpne gransking, og forslag som skal bidra til en styrking av granskerens mulighet til å innhente opplysninger.

Videre foreslås det at utvalgets forslag til krav til opplysninger om transaksjoner med nærstående parter i hovedsak følges opp. Når det gjelder flertallets forslag om et unntak for konserninterne transaksjoner mellom morselskap og heleide døtre, har departementet foreslått en innstramning slik at det i årsregnskapet skal opplyses også om slike konserninterne transaksjoner dersom selskapet har dokumentasjonsplikt for denne typen transaksjoner etter ligningslovens regler.

I samsvar med utvalgets vurdering har Finansdepartementet lagt det til grunn at opplysningskrav i direktiv 2006/46/EF om aktiviteter som ikke balanseføres, i hovedsak er dekket gjennom gjeldende regelverk. Det er imidlertid foreslått enkelte justeringer i regnskapsloven som gjennomfører krav etter direktivet om at det også skal opplyses om formål med arrangementene, samt vesentlige fordeler og risikoelementer ved disse.

Direktivets adgang til å øke terskelverdiene for små foretak i regnskapsloven foreslås fulgt opp i samsvar med utvalgets forslag, slik at terskelen for balansesum og salgsinntekt i regnskapsloven § 1-6 økes fra henholdsvis 30 til 35 millioner kroner og 60 til 70 millioner kroner.

Departementet går inn for å følge opp utvalgets forslag i NOU 2008:16 til presiseringer i regnskapslovens opplysningskrav om aksjeverdibasert avlønning, slik at det vil måtte opplyses om bonuser knyttet til aksjeverdi også i tilfeller hvor det ikke direkte utdeles aksjer eller opsjoner. Det er dessuten foreslått hjemler til å fastsette særskilte regler om bonuser mv. i finanssektoren. Se egen pressemelding om dette.