Historisk arkiv

Nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt det nye mandatet for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). – Det nye mandatet vil gi bedre risikostyring i fondet, mer åpenhet og et mer enhetlig rammeverk, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Som tidligere varslet har departementet over lengre tid arbeidet med å gjennomgå regelverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Et utgangspunkt for denne gjennomgangen har vært å tydeliggjøre ansvars- og rolledelingen mellom Finansdepartementet og Norges Bank, samt å stille strengere krav til reguleringen av risikoen i forvaltningen.

Det nye mandatet er mer omfattende enn de tre regelsettene det erstatter (forskrift, utfyllende retningslinjer og forvaltningsavtale). Mandatet regulerer områder som dagens rammeverk ikke dekker, samtidig som bestemmelsene er mer utfyllende.

– Jeg har i tråd med Stortingets syn lagt vekt på at reguleringen av SPU fortsatt skal være rammepreget, slik at Norges Bank må fylle ut de overordnede rammene og prinsippene med et mer detaljert internt regelverk for den operative forvaltningen. Dette er en organisering som fungerer godt. Detaljstyring fra departementet er verken mulig eller ønskelig, sier finansministeren.

Mandatet bygger på de hovedprinsipper som ble beskrevet i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 som ble lagt fram tidligere i år, og som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til. Dette innebærer blant annet krav om at Norges Bank skal fastsette risikorammer for flere hovedkategorier av risiko enn i dag. Det stilles også krav til rapporteringen, der utgangspunktet skal være størst mulig åpenhet innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningen.

– Det nye mandatet innebærer ingen endringer i strategien for plasseringen av fondsmidlene, men vil sikre en bedre innramming av risikoen i forvaltningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 

Finansdepartementet har tidligere varslet at det fra 2011 vil bli innført regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse for finanssektoren i Norge.
– Tilsvarende regler om godtgjørelse skal også gjelde for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, sier finansministeren. Konkrete bestemmelser om avlønning vil bli innarbeidet i mandatet så snart departementet har fastsatt forskriften om godtgjøring i finanssektoren.

Det nye mandatet trer i kraft 1. januar 2011.

Les mandatet her.

 

________________________________________________

Mandatet er endret. Følg denne lenken for å se den gjeldende versjonen.

Oppdatert 19. oktober 2011