Historisk arkiv

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

– Vi ønsker at det skal være enklere for pensjonistene å kunne stå i jobb lenger samtidig som de mottar den pensjonen de har opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv. Dette gir pensjonistene samlet en skattelette på 1,35 milliarder kroner i 2011, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 

Videreføre skattenivået

Ved å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivå har Regjeringen skapt rom for å styrke velferdsordningene og fellesgodene. Denne politikken videreføres ved å holde samlede skatter og avgifter om lag uendret i 2011.

 

Tilpasse skatteregler til pensjonsreformen

Regjeringen foreslår skatteendringer som vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å jobbe enn dagens regler. Det blir enklere å kombinere arbeid og pensjon, og disse endringene er nødvendige for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen, som trer i kraft i 2011. Særlig er dagens skattebegrensningsregel dårlig tilpasset et nytt pensjonssystem, fordi den åpner for uheldige tilpasninger og gir svake incentiver til å kombinere arbeid og pensjon.

Regjeringen foreslår derfor i stedet et eget skattefradrag for AFP- og alderspensjonister. Skattefradraget skal sikre at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke skal betale inntektsskatt. Samtidig foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og fjerne særfradraget for alder.

Samlet sett gir forslagene en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner påløpt i 2011. Forslaget har gode fordelingsvirkninger. Om lag 59 prosent av AFP- og alderspensjonistene får en skattelettelse med forslaget, om lag 11 prosent får uendret skatt, og om lag 30 prosent får en skjerpelse. Se også pressemelding 56 2010.

 

Skatt på arbeid

Satsene i toppskatten endres ikke, og innslagspunktene holdes reelt sett på om lag samme nivå. Dermed ivaretas systemendringene i skattereformen 2006. Reformen reduserte de store forskjellene mellom skatt på arbeidsinntekter og kapitalinntekter, og var nødvendig for å få bukt med omfattende skattetilpasning. Departementet arbeider med en bred evaluering av skattereformen, som vil bli lagt fram for Stortinget senere.

Minstefradraget og personfradraget holdes også reelt sett på samme nivå, det vil si at de justeres med om lag anslått lønnsvekst.

 

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde frivillige organisasjoner i EØS-området. Endringen åpner for at personer som skatter til Norge, og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØS-land, kan få fradrag for disse gavene. Samtidig endres kriteriene for hvilke organisasjoner som kan omfattes, ved at mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes fra ordningen.

Det gis i dag fradrag for gaver til organisasjoner med kulturvern som formål. Kulturbegrepene i Europa er mangfoldige og uoversiktlige. Det kan følgelig være behov for en klar og stram nok avgrensning av hva som ligger i kulturbegrepet. Regjeringen foreslår derfor at Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser om hvilke områder innenfor kulturvern som skal kvalifisere for å komme inn under gavefradragsordningen. Det foreslås også at Skattedirektoratet hvert år skal offentliggjøre en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver og samlet gavebeløp den enkelte organisasjonen har mottatt.

Se også pressemelding 58 2010.

 

Endringer i eiendomsskatten

Regjeringen foreslår å gi kommunene anledning til å skattlegge all næringseiendom som ikke er eksplisitt unntatt i eiendomsskatteloven, uten å måtte skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette gjelder blant annet tjenesteytende virksomhet, for eksempel hoteller, butikker og kontorer, i tillegg til næringseiendom som i dag defineres som ”verk og bruk”. Kommunene vil fortsatt ha anledning til å skattlegge ”verk og bruk” etter gjeldende regler. Se også pressemelding 61 2010.

 

Andre endringer

 • Det innføres merverdiavgiftsplikt ved privatpersoners kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet. Det tas sikte på iverksettelse fra 1. juli 2011. Se pressemelding 57 2010.
 • Grunnavgiften på mineralolje økes med 8,1 øre per liter utover prisjustering, noe som tilsvarer en økning på 1 øre per kWh.
 • Engangsavgiften justeres for å bidra ytterligere til lavere CO2-utslipp blant nyregistrerte biler. Se pressemelding 59 2010.
 • Avgiften på snus og skrå økes med 10 prosent reelt, og avgiften på andre tobakkvarer økes med 5 prosent reelt.
 • Avgiftene på alkohol økes med 5 prosent reelt.
 • Sektoravgifter og overprisede gebyrer reduseres samlet med 38 millioner kroner påløpt.
 • Gevinst ved realisasjon av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskaper unntas fra de inntektene som er gjort skattefrie under fritaksmetoden.
 • Det arbeides med å etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige fra 2012. Regjeringen foreslår å inkludere inntekter fra elsertifikater i grunnrenteinntekten for kraftverk.
 • For å klargjøre reglene og unngå skattemotivert uthuling foreslås det at verdien av fallrettigheter ikke skal være fradragsberettiget i grunnrenteinntekten for kraftverk.
 • Det sendes på høring et forslag om enkelte presiseringer og oppdateringer i reglene for Skattefunn i skattelovforskriften samt forslag om å innføre lovhjemmel for
  informasjonsutveksling mellom etatene og lovhjemmel for sanksjoner.
 • Boliger på Svalbard unntas fra det nye systemet for formuesverdsetting av boliger.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret, blant annet innslagspunktene i formuesskatten og arveavgiften.

Tabellen nedenfor viser anslåtte provenyendringer av Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer for 2011.


Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2011. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til et referansesystem for 2011. Mill. kroner

Påløpt

Bokført

Inntektsskattegrunnlaget for personer

-966

-805

Tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen

-1 350

-1 080

Utvide fradraget for gaver til frivillige organisasjoner

-3

-6

Videreføre beløpsgrenser nominelt mv

387

281

     

Næringsbeskatningen

7

3

Justere grunnrenteskatten

5

0

Stramme inn i fritaksmetoden knyttet til eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap

2

3

     

Miljø-, energi- og bilavgifter

130

120

Øke grunnavgiften på mineralolje med 8,1 øre per liter (1 øre/kWh)

130

120

Justere engangsavgiften

0

0

     

Andre avgiftsendringer

705

613

Innføre merverdiavgift på elektroniske tjenester fra utlandet

75

38

Øke avgiften på snus med 10 pst. og avgiftene på andre tobakkvarer med 5 pst. utover prisjustering

280

255

Øke alkoholavgiftene med 5 pst. utover prisjustering

350

320

     

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-38

-38

Endre sektoravgiftene til Finanstilsynet, Kystverket og Mattilsynet

-36

-36

Redusere gebyrer til Statens vegvesen

-2

-2

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2011

-162

-107

Kilde: Finansdepartementet.