Historisk arkiv

Endringer i eiendomsskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å endre reglene for utskriving av eiendomsskatt slik at kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomsskatten.

Regjeringen foreslår å endre reglene for utskriving av eiendomsskatt slik at kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomsskatten.

– Gjeldende regler er til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg og hoteller, men ikke ønsker å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Denne begrensningen foreslår vi nå å fjerne, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Eiendomsskatten er en frivillig, kommunal skatt. Etter gjeldende regler kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom mer generelt kun dersom de skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen. Uten en slik generell eiendomsskatt er det anledning til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom som faller inn under definisjonen av ”verk og bruk”. I praksis innebærer dagens regelverk en forskjellsbehandling av næringsbygg som brukes i produksjon av varer, og næringsbygg som brukes i produksjon av tjenester, dersom det ikke skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Det er i dag fire ulike alternativer for utskriving av eiendomsskatt: i hele kommunen, i bymessig strøk, på verk og bruk samt i bymessige strøk og på verk og bruk. I praksis innebærer Regjeringens forslag at det også åpnes for å skrive ut eiendomsskatt på:

  • verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, og
  • all eiendom i bymessig strøk og på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen.

Næringseiendom som etter gjeldende regler er særskilt fritatt for eiendomsskatt, som for eksempel landbrukseiendom, vil fortsatt være fritatt.

Regjeringen foreslår at endringene i eigedomsskattlova trer i kraft med virkning fra skatteåret 2011. Fordi eiendomsskatten normalt skal skrives ut innen 1. mars i skatteåret, gis de kommunene som ønsker å benytte seg av de nye reglene frist til utgangen av juni 2011 med å skrive ut skatt på ”næringseiendom”. Dermed blir det rimelig tid til å taksere de eiendommene som eventuelt kommer til. Eiendomsskatt på øvrig eiendom skal skrives ut i henhold til ordinær frist.


Høring om eiendomsskatt for kraftverk

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar har i brev til Finansdepartementet foreslått å fjerne de såkalte maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk. Spørsmålet om opphevelse av maksimums- og minimumsreglene reiser en rekke problemstillinger som vil bli vurdert nærmere. I Statsbudsjettet for 2011 legger Regjeringen derfor opp til en høring der ulike parter, først og fremst vertskommuner, eierkommuner og kraftprodusenter, vil bli trukket inn. Regjeringen vil gjennomføre høringen og legge til rette arbeidet slik at saken kan legges fram i Statsbudsjettet for 2012.