Historisk arkiv

Mer lønnsomt med lavere CO2-utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

For ytterligere å styrke motivasjonen til å anskaffe biler med lave CO2-utslipp foreslår Regjeringen en mindre justering av engangsavgiften. – Vi følger opp tidligere endringer i engangsavgiften som har bidratt til betydelig lavere CO2-utslipp fra nye personbiler, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Grønnere engangsavgift har gitt mer miljøvennlig bilpark

Fra 1. januar 2007 ble engangsavgiften lagt om ved at CO2-utslipp erstattet slagvolum som et av beregningsgrunnlagene, i tillegg til vekt og effekt. Endringen ble hovedsakelig gjort for å øke den økonomiske motivasjonen til å velge biler med lavere CO2-utslipp. I budsjettet for 2009 ble det innført et fradrag i avgiften for biler med utslipp under 120 g/km, og det ble innført en ekstra høy avgiftssats for biler med utslipp over 250 g/km. Fra 1. januar 2010 ble alle avgiftssatsene i CO2-komponenten økt, mens satsene i effektkomponenten ble redusert for å gi provenynøytralitet.

 

 

Endringene i engangsavgiften fra 2007 har gitt en sterkere økonomisk motivasjon enn tidligere til å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler fra 2002 til perioden januar til august 2010.

I 2006 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler 177 g/km. For perioden januar til august 2010 er gjennomsnittlig utslipp redusert til 141 g/km, som er en nedgang på 20 prosent fra 2006.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp
for nye personbiler, g/km.

Utslipp

Forslag til justeringer i 2011

Regjeringen ønsker å stimulere til valg av biler med lave CO2-utslipp. Det foreslås derfor å redusere alle innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km. Dette innebærer at det kun vil bli gitt fradrag i avgiften for biler med utslipp under 115 g/km, mot dagens 120 g/km. De andre innslagspunktene reduseres også med 5 g/km. Dette bidrar til å styrke motivasjonen til å velge biler med lavere CO2-utslipp noe, og til at inntektene fra engangsavgiften ikke reduseres like mye når gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler reduseres. I tillegg forslås det å innføre et nytt fradrag for biler med utslipp under 50 g/km. Dette vil gjøre det ekstra lønnsomt å velge biler med svært lave utslipp, når slike biler kommer på markedet.

Endringene i CO2-komponenten innebærer en større kronemessig avgiftsøkning for biler med høye utslipp enn for biler med lave utslipp. For å holde statens inntekter fra avgiften uendret foreslås det å fjerne satsen på det laveste trinnet i effektkomponenten, mens satsen på det nest laveste trinnet reduseres med om lag 5 prosent reelt. Samlet sett vil biler med lave utslipp komme godt ut av endringene, mens biler med høye utslipp vil få en avgiftsøkning. Endringen i avgift for hver enkelt bilmodell er imidlertid relativt beskjedne.