Historisk arkiv

Svar på spm 235 fra Finanskomiteen/FrPs fraksjon av 12.10

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kostnader i Fylkesnemndene for sosiale saker ift. barnevern

Finansdepartementet

Vårt saksnr: 06/4815

Spørsmål nr. 235, fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon, av 12/10/2006, vedrørende Statsbudsjettet 2007

"Hvor mye er de totale kostnadene i forhold til drift og bruk av fylkesnemndene i forhold til barnevernssaker?”

Spørsmålet er forelagt Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt følgende svar:

”Barne- og likestillingsdepartementet legger til grunn at spørsmålet dreier seg om Fylkesnemndenes totale kostnader sett i forhold til antall saker som behandles. Fylkesnemndene for sosiale saker har hatt en kostnadsøkning på ca. 12 prosent i perioden 2001 til 2005. I samme periode har Fylkesnemndene hatt en økning i antall saker på 18 prosent. Regnskapstallene for 2005 viste et forbruk på 95,4 mill. kroner. Samme år behandlet Fylkesnemndene 3 134 saker. Av disse sakene er vel 90 prosent knyttet til barnevernloven.”