Historisk arkiv

Dagens grønne skatter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Miljøavgifter pålegges i dag bruk av fossile brensler, avfall, helse og miljøskadelige kjemikalier, klimagasser og emballasje. Under ligger to tabeller hvor tabell 1 viser en oversikt over de grønne skattene for 2012 og tabell 2 viser dagens norske CO2-avgiftssystem.

Miljøavgifter pålegges i dag bruk av fossile brensler, avfall, helse og miljøskadelige kjemikalier, klimagasser og emballasje. Under ligger to tabeller hvor tabell 1 viser en oversikt over de grønne skattene for 2012 og tabell 2 viser dagens norske CO2-avgiftssystem.

 

Tabell 1 Miljørelaterte avgifter i Norge i 2012

Avgift

Avgiftssats i 2012

Provenyanslag 2012.
Mill. kroner

Introdusert

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Varierer, se tabell 2

2 300

1991

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, kr/kg

16,69

40

2007

Veibruksavgift på bensin, kr/liter

 

6 850

1933

Svovelfri

4,69

   

Lavsvovlet

4,73

   

Veibruksavgift på autodiesel, kr/liter

 

10 300

1993

Svovelfri

3,68

   

Lavsvovlet

3,73

   

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,86

112

1988

CO2-avgift

Varierer, se tabell 2

4 900

1991

Svovelavgiften

 

48

1970

Mineralolje, kr/liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel

0,077

   

Avgift på sluttbehandling av avfall

 

100

1999

Avgift på deponering av avfall, kroner/tonn

284

   

Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet, kroner/tonn

470

   

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

   

2000

Trikloreten, kr/kg

64,19

1

 

Tetrakloreten, kr/kg

64,19

1

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2 -ekvivalenter

225,00

365

2003

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

16,69

51

2007

Grunnavgift på engangsemballasje, kr/stk.

1,06

915

1994

Avgift på drikkevareemballasje

   

1973

Kartong/papp, kr/stk.

1,28

127

 

Plast, kr/stk.

3,10

116

 

Metall, kr/stk.

5,14

179

 

Glass, kr/stk.

5,14

62

 

Sum miljøavgifter

 

26 467

 
       

Forbruksavgift på elektrisk kraft

 

7 850

1951

generell sats, øre/KWh

11,39

   

lav sats (industri), øre/KWh

0,45

   

Grunnavgift på mineralolje, kr/liter

 

1 500

2000

mineralolje, kr/liter

0,999

   

mineralolje i treforedlingsindustrien og til produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

   

Sum miljø- og energirelaterte avgifter

 

35 817

 
       

Engangsavgift på motorvogner mv.

Varierer

21 600

1955

Årsavgift

Varierer

9 350

1917

Vektårsavgift

Varierer

342

1993

Sum avgifter som kan påvirke miljøet

 

67 109

 

 

Tabell 2 Det norske CO2-avgiftssystem i 2012. Avgiftssatser

 

Kr per l/
Sm3/kg

Kr per
tonn CO2

Bensin

0,89

384

Mineralolje

   

- høy sats jetparafin

0,70

274

- lettolje

0,60

225

- tungolje

0,60

191

- redusert sats jetparafin

0,42

165

- redusert sats lettolje

0,31

116

- redusert sats tungolje

0,31

99

Innenlandsk bruk av gass

   

- naturgass

0,45

226

- LPG

0,67

223

- redusert sats naturgass

0,05

25

Kontinentalsokkelen

   

- lettolje

0,49

184

- tungolje

0,49

156

- naturgass

0,49

209

Kilde: Finansdepartementet.