Historisk arkiv

Forurensningsfaren fra ubåtvraket ved Fedje elimineres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig, 22 24 64 37 / 91 54 42 35

Etter drøftelser i Regjeringen, har konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen bestemt at ubåtvraket og de forurensede områdene rundt skal dekkes til. En tildekking skal isolere kvikksølvet fra de marine omgivelsene og dermed eliminere forurensingsfaren. Årlige etterkontroller skal sikre at tildekningen verner miljøet på lang sikt.

Etter drøftelser i Regjeringen, har konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen bestemt at ubåtvraket og de forurensede områdene rundt skal dekkes til. En tildekking skal isolere kvikksølvet fra de marine omgivelsene og dermed eliminere forurensingsfaren. Årlige etterkontroller skal sikre at tildekningen verner miljøet på lang sikt.

- Vi har lagt vekt på at det tiltaket vi iverksetter skal være det beste for miljøet både på kort og på lang sikt, sier konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen. Kvikksølvet må isoleres permanent for å hindre opptak i marine organismer, skalldyr og fisk. Vi følger derfor Kystverkets anbefaling om at både vraket og forurensede sedimenter bør dekkes til. I tildekkingen skal det først brukes ren olivinsand som har god evne til å binde kvikksølv. Deretter skal det brukes masser som beskytter mot erosjon. Tildekkingsarbeidene skal lyses ut på anbud og det tas sikte på at arbeidet starter allerede til sommeren, uttaler Andersen.

Kystverket har i sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet vurdert flere alternativer for å eliminere forurensningen fra vraket. Kystverkets vurderinger og anbefaling er basert på fysiske undersøkelser av selve vraket og området rundt dette i 2005 og 2006, samt vurderinger innhentet fra en rekke norske og internasjonale fagmiljøer. Det norske Veritas har gjort en uavhengig risikovurdering av alternative måter for å håndtere vraket. Den samlede miljørisikoen er betydelig lavere ved en tildekking enn ved en heving.

En heving innebærer stor fare for spredning av kvikksølvforurensning til helt nye områder. Områder som i dag er rene. Ukontrollert spredning av kvikksølv ved heving kan skje på to måter. For det første kan ødelagte kvikksølv¬beholdere/løst kvikksølv i vraket lekke ut ved selve hevingsoperasjonen og den forflytting av vraket til skjermet farvann som er nødvendig for å kunne heve vraket. For det andre vil det under en heving være stor fare for en ukontrollert spredning av de allerede forurensede sedimentene til helt nye områder. Et annet aspekt er mulige uhell ved fjerning av ammunisjon fra vraket.

Etterkontroll og årlig prøvetaking med analyser av sedimenter i området, vil sikre at vi har trygghet for at tildekkingen er effektiv også på sikt. Programmet for dette i etterkant vil være en garanti for at kvikksølvet fra ubåten faktisk er isolert.

- Vraket av U-864 med farlig last har ligget der det ligger fra 1945 og frem til i dag. Det er derfor på tide å rydde opp. Sedimentene ved vraket er forurenset og miljørisikoen vurderes som stor. Jeg er trygg på at dette er den beste løsningen ut fra et miljøperspektiv og jeg er derfor glad for at vi nå skal sette i gang med å eliminere forurensningsfare permanent, avslutter konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen.

Statssekretær Vidar Ulriksens presentasjon på pressekonferansen 13.02.07 
(pdf-format)

Se også: Kystverkets samleside for ubåten U-864