Historisk arkiv

Ønsker mer verdiskaping fra havbruksnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å endre reglene for eierkontroll i havbruksnæringa. Det vil bli stilt klarere krav for å sikre at de største selskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene, og det vil bli åpnet for at selskap kan eie mer enn 25 % av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringa.

I juli mottok Fiskeri- og kystdepartementet åpningsbrev fra ESA, som mener at de norske reglene for eierkontroll med produksjonskapasiteten innen oppdrett av laks og ørret strider mot EØS-reglene. Brevet ble besvart 11. oktober.

- Vi opprettholder vårt prinsipielle syn på havbruk i forhold til EØS-avtalen, og har i høst hatt dialog med ESA. Regjeringen har likevel kommet til at vi vil ta initiativ til å endre regelverket, da vi ser at vi kan sikre en styrket verdiskaping i distriktene gjennom klarere krav til selskapene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Regjeringen er opptatt av et mangfold i eierskap i havbruksnæringa. Vi trenger både små og store selskap. Disse forslagene berører ikke de små selskapene, men jo større del av fellesskapets ressurser et selskap får benytte seg av, jo mer bør de bidra med tilbake til kystdistriktene, sier Berg-Hansen.

Departementet vil om kort tid sende på høring forslag til endring av akvakulturloven for å skaffe hjemmelsgrunnlag for endring av eierkontrollforskriften.

I forslaget til revidert eierkontrollforskrift vil det bli lagt vekt på klare og forutsigbare mål og vilkår, med utgangspunkt i følgende elementer:

 

Skisse til mulig fremtidig innretning

Andel av total

MTB

Mulige

Krav

15-20 %

20-25 %

25-30 %

30-35 %

35-40 %

> 40 % i særlige tilfeller

Minste bearbeidingsgrad i gjennomsnitt over 5 år i et kystdistrikt [1]

25 %

30 %

36 %

38 %

40 %

Progressivt strengere krav

FoU – krav til årlig gjennomsnittlig innsats over 5 år

30 mill kr

50 mill kr

70 mill kr

80 mill kr

100 mill kr

Progressivt strengere krav

Minste tilbud i gjennomsnitt av lærling-/traineeplasser i kystdistrikt1

20

30

50

60

70

Progressivt strengere krav

 

Det vil også bli stilt krav til spredning av foretakets aktivitet; om at selskapet må ha minst ett større aktivitetssenter i hver akvakulturregion foretaket har akvakulturvirksomhet.[1] ”Kystdistrikt” vil bli nærmere konkretisert, med utgangspunkt i kommuner som har redusert arbeidsgiveravgift.