Historisk arkiv

Norsk sjømatnæring sin rolle i en fornyet og forbedret velferdsstat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

-Et av regjeringas hovedmål er å fornye og forbedre velferdsstaten. Målet krever at vi har et konkurransedyktig næringsliv. Vi må skape for å kunne dele. Regjeringas visjon Norge - verdens fremste sjømatnasjon henger nært sammen med dette, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på Egersundskonferansen 2010.

-Verdens fremste sjømatnasjon må drive, og ikke minst kunne dokumentere at man driver på en bærekraftig måte. Dette gjelder også havbruksnæringa. Jeg vil derfor legge stor vekt på å følge opp regjeringas strategi for ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Det skal utvikles indikatorer og mål for hva som er akseptabel miljøpåvirkning, og kriterier for lokalisering av oppdrettsanlegg basert på en bredere økosystemtilnærming, sa Lisbeth Berg-Hansen.

-Vi må bort fra tankegangen om at vi kun er en råvarenasjon og at økte verdier kun skapes gjennom større volum. I dag består mesteparten av eksporten vår av ubearbeidet fisk. I framtida tror jeg det er på videreforedlingssida den største verdiøkninga skal komme. Jeg har en klar ambisjon om å øke videreforedlinga av sjømat i Norge, sa fiskeri- og kystministeren.