Historisk arkiv

Stønadsordning - legemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange har spørsmål om blåresept-ordningen. Mer informasjon om ordningen finner du her.

Stønadsordninger - legemidler

Blåreseptforskriften regulerer pasientenes rettigheter til refusjon av utgifter til legemidler.

Forhåndsgodkjent refusjon, eller ordinær blåresept, er den mest omfattende ordningen innenfor det norske refusjonssystemet. Produsenten av legemidlet søker om refusjon, og Statens legemiddelverk vurderer om søknaden oppfyller forskriftskravene.

Krav legemidlet må oppfylle for å bli forhåndsgodkjent:

  • Legemidlet må være godkjent til behandling av en sykdom som omfattes av blåreseptordningen
  • Det må være dokumentert å ha effekt mot sykdommen det gjelder
  • Effekt og kostnad ved bruk av legemidlet må stå i rimelig forhold til effekt og kostnad for de behandlingsalternativene som allerede finnes

Legemidler som forhåndsgodkjennes for refusjon, føres opp på listen over refusjonsberettigede legemidler (preparatlisten). Det er så legen som må vurdere om pasientene oppfyller de vilkårene som Statens legemiddelverk har satt for refusjon av de enkelte legemidlene. Dersom vilkårene er oppfylt, kan legen skrive en ”blåresept” som gir pasienten rett til refusjon. Utgifter til forhåndsgodkjente legemidler dekkes med hjemmel i blåreseptforskriften § 9.

Dersom et legemiddel ikke er forhåndsgodkjent og ført opp på preparatlisten, kan legen på vegne av pasienten søke trygdeetaten om individuell refusjon. Trygdeetaten gjør da en konkret vurdering av den enkelte pasientens behov for legemidlene. Følgende krav må som hovedregel være oppfylt:

  • Pasienten har prøvd ett av de legemidlene som er forhåndsgodkjent, uten tilstrekkelig effekt eller med uakseptable bivirkninger.
  • Behandlingen skal være startet opp av spesialist, men allmennlege kan søke om refusjon.
  • Legemidler uten markedsføringstillatelse må søkes refundert av spesialist.
  • Legen må i søknaden begrunne pasientens behov for behandlingen.

Utgifter til legemidler etter individuell søknad dekkes med hjemmel i blåreseptforskriften §§ 2 og 10a.

Dagens bidragsordning i folketrygdloven § 5-22 omfatter med noen få unntak alle reseptpliktige legemidler som markedsføres i Norge og som ikke omfattes av blåreseptordningen. Det kan som hovedregel ytes bidrag med 90 prosent av de legemiddelutgiftene som overstiger 1600 kroner per kalenderår. Bidragsordningen omfatter også andre helsetjenester enn legemidler. Pasienten betaler hele kostnaden når legemidlet hentes på apoteket, men kan ved å ta vare på kvitteringene søke det lokale trygdekontor om dekning av utleggene.

Mer om forhåndsgodkjent refusjon fra Statens legemiddelverk

Mer om blåresepter fra Rikstrygdeverket

Mer om bidragsordningen fra Rikstrygdeverket: