Historisk arkiv

Ny satsning for økt frivillighet og bedre rapportering av tvangsdata i de psykiske helsetjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

en tverrpolitisk målsetting å oppnå økt frivillighet i psykisk helsevern. Til tross for at kvaliteten og tilgjengeligheten til tjenestene har blitt kraftig forbedret i perioden, har vi i for liten grad klart å redusere bruken av tvang og forbedre kvaliteten på tvangsdata.

Siden etableringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) har det vært en tverrpolitisk målsetting å oppnå økt frivillighet i psykisk helsevern. Til tross for at kvaliteten og tilgjengeligheten til tjenestene har blitt kraftig forbedret i perioden, har vi i for liten grad klart å redusere bruken av tvang og forbedre kvaliteten på tvangsdata.

- Frivillighet er og skal være hovedregelen i all pasientbehandling, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det er problematisk at bruken av tvang i psykisk helsevern varierer så mye fra sted til sted. Det er også uholdbart at vi vet så lite sikkert om det reelle omfanget av tvangsbruken. –Korrekt registrering og rapporteringen av data må prioriteres av helseforetakene. Dette arbeidet er blant tiltakene i strategiens nasjonale plandel, sammen med tiltak for økt kompetanse, dokumentasjon, kontroll samt bedre ivaretakelse av brukere og pårørende, fremholder statsråden.

Etter hvert er det kommet mange gode eksempler på hvordan situasjoner som tradisjonelt har blitt møtt med tvang kan erstattes med trygge, frivillige løsninger gjennom et nært og forpliktende samarbeid med brukere og pårørende. Grepene er ofte enkle og lite ressurskrevende, men krever en bevisst tilnærming og systematisk oppfølging fra ledere og klinikere.

I tråd med Opptrappingsplanens mål og Samhandlingsreformens intensjoner dreier det seg først og fremst om å etablere et lett tilgjengelig og helhetlig tjenestetilbud nær der folk lever og bor, som raskt og trygt kan møte den enkeltes behov for hjelp. Gjennom bl.a. oppsøkende tjenester og samarbeid mellom berørte etater økes mulighetene for å gi hjelp på et tidligere stadium, slik at akutte, tvungne innleggelser i institusjon kan reduseres. I tillegg er det avgjørende for kvaliteten på tilbudet at det fra første kontakt legges til rette for en respektfull og åpen kommunikasjon med brukere og pårørende omkring behandling og oppfølging.

- Jeg er glad for å kunne legge frem en forpliktende nasjonal strategi for økt frivillighet i de psykiske helsetjenestene. Strategiens 14 nasjonale tiltak skal, sammen med tiltaksplanene på regionalt og lokalt nivå, være et viktig bidrag til å nå målet om økt frivillighet i tjenestene, sier Strøm-Erichsen. Den viktigste jobben må imidlertid skje der praksis foregår. For å oppnå gode resultater er det således avgjørende med et nært samarbeid på ulike nivåer, hvor brukere og pårørende er like viktige og naturlige samarbeidspartnere som faginstansene. Grip mulighetene – lykke til, avslutter statsråden.

Bedre kvalitet - økt frivillighet