Historisk arkiv

Skjerper kontrollen av skjenkestedene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal øke kravene til kommunenes kontroll av steder med skjenkebevilling. Samtidig vil regjeringen beholde dagens normal- og maksimalskjenketider.

Regjeringen vil sikre ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene, blant annet ved å:

  • Innføre en forskrift med nasjonale krav til reaksjoner ved brudd på alkohollovgivningen
  • Utarbeide en veileder for god skjenkekontrol
  • lTydeliggjøre muligheten for, og oppfordre til økt bruk av differensierte skjenketider og at kommunene i større grad tar utgangspunkt i normaltidene for skjenking (klokken 01 for øl og vin og klokken 24 for brennevin).

Videre vil regjeringen øke kravene til kontroll av skjenkesteder. Det kan bety å:

  • Øke antallet kontroller
  • Styre når i åpningstiden kontrollene skal finne sted. For eksempel kan det bli aktuelt med flere kontroller nærmere stengetid
  • Knytte vedtak om inndragning av bevilling til skjenkestedets lokale, i stedet for til eierens navn. Dette for å hindre raske, fiktive eierskifter
  • Innføre strengere krav til opplæring av kontrollørene
  • Øke bevillingsgebyrene

– Vi drikker lite i Norge sammenlignet med de fleste europeiske land, og det betyr at den norske alkoholpolitikken virker. Likevel øker alkoholforbruket. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest skader, og ikke bare hos den som drikker. Om lag 30 000 barn rammes i alvorlig grad av foreldrenes alkoholbruk, og 50 000 kvinner skades hvert år av en som er beruset. Skader på tredjepart, det jeg kaller passiv drikking, er et alvorlig problem, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Alkohol er en lovlig vare og skal være tilgjengelig, men for å redusere de negative konsekvensene er det nødvendig å regulere omsetning og bruk. Det har vi lang tradisjon for i Norge, og de regulatoriske virkemidlene har bidratt til et relativt moderat totalkonsum. Forbruket har imidlertid økt med cirka 40 prosent de siste 20 årene.

– For å begrense økningen i alkoholforbruket og redusere skadene, er det viktig med tiltak som regulerer tilgjengeligheten. Det er derfor avgjørende å opprettholde Vinmonopolordningen, bevillingssystemet og reklameforbudet. Aldersgrensene skal overholdes, og kontrollen med salg og skjenking skal intensiveres, sier Strøm-Erichsen.