Historisk arkiv

Oppretter senter for kvinnehelse - fjerner egenandel på fysioterapi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vedtok i dag forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det blir satset innen flere helseområder. Det blir foreslått å etablere et nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, egenandelen på fysioterapi fjernes, og det satses på folkehelsearbeid og forskning på allmennmedisin. Statsråd Sylvia Brustad sammen med familiende Brucq påKvinneklinikken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Pressemelding

Nr.: 22
Dato: 12.05.06

Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi

Regjeringen vedtok i dag forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det blir satset innen flere helseområder. Det blir foreslått å etablere et nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, egenandelen på fysioterapi fjernes, og det satses på folkehelsearbeid og forskning på allmennmedisin.

Nasjonalt kvinnehelsesenter

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å etablere og drive et nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

– Det nye Kvinnehelsesenteret er viktig for å få mer kunnskap og kompetanse om hva kjønn og kjønnsforskjeller betyr for helsa og for utvikling av sjukdom, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Blant hovedområdene for Kvinnehelsesenteret er: reproduktiv helse, fremtidsrettet fødsels- og svangerskapsomsorg, hjerte- og karlidelser, belastningslidelser og enkelte kreftformer som særlig rammer kvinner. Kvinnehelsesenteret skal legge vekt på forskning, kompetanseoppbygging, informasjon og rådgivning og samarbeide nært med kliniske miljøer.

Egenandel for fysioterapi

Regjeringen foreslår å fjerne egenandelen på 50 kroner for fysioterapi som ble innført 1. januar 2006.

– Regjeringen foreslår å fjerne denne egenandelen, fordi den representerer en betydelig merbelastning for en del mennesker som er helt avhengige av regelmessig behandling og trening for å kunne fungere i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Fram til 1. januar 2006 var fysioterapi gratis for pasienter med visse kroniske sykdommer eller med behov for opptrening etter visse operasjoner. Etter forslag i stortingsproposisjon nr. 1 (2005-2006) ble det innført en egenandel på 50 kroner per behandling. Egenandel for fysioterapi inngår i ordningen med egenandelstak 2. Utgiftstaket for 2006 ble satt ned fra 3 500 til 2 500 kroner.

Reduksjonen av fastlønnstilskuddet til kommuner med fastlønte fysioterapeuter, gjennomføres ikke.

Forslaget medfører 137 millioner kroner i økte utgifter i 2006.

100 millioner kroner til Helse Midt og Helse Vest

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 millioner kroner for å framskynde arbeidet med å jevne ut skjevfordelingen mellom de regionale helseforetak i tråd med Stortingsmelding nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten. Midlene foreslås fordelt med 60 millioner kroner til Helse Vest RHF og 40 millioner kroner til Helse Midt-Norge RHF.

Prinsipper for å fordele midler mellom regionale helseforetak ble lagt fram i Stortingsmelding nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten. I hovedsak betyr det at Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF skal få en større andel av midlene, mens de tre andre regionale helseforetakene vil få en redusert andel. 2005 var det første året i overgangsperioden og siste år er 2008.

Balansekrav for Helse Midt-Norge

Regjeringen foreslår å utsette balansekravet for Helse Midt-Norge RHF til 2007. For 2006 foreslås et resultatkrav for regionen på inntil minus 350 millioner kroner. Balansekravet for de andre regionale helseforetakene opprettholdes.

Økte midler til HUNT

Regjeringen foreslår å styrke Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag (HUNT) med 4 millioner kroner, slik at folkehelseundersøkelsen HUNT 3 kan gjennomføres etter planen.

Norsk medisinsk forskning er i front internasjonalt innen epidemiologi. Folkehelseundersøkelsen HUNT 3 er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjennomført i noe land. Flere internasjonale forskningsmiljøer har bidratt i planleggingen, og det er store forventninger til hvilke muligheter HUNT 3 åpner for nasjonal og internasjonal folkehelseforskning.

HUNT 3 er et samarbeidsprosjekt mellom lokale, regionale og nasjonale aktører. I 2006 er det satt av 3 millioner kroner til prosjektet (St.prp. nr.1 (2005-2006)). Regjeringen foreslår å styrke prosjektet med 4 millioner kroner slik at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Forskning i allmennmedisin

Regjeringen foreslår å avsette 3 millioner kroner til å planlegge og prosjektere egne enheter for forskning i allmennmedisin knyttet til universitetene.

– Med dette forslaget viser regjeringen vilje til å satse på forskning innen primærhelsetjenesten som er historisk, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Slik forskning skal skje på allmennmedisinens premisser, ved at allmennleger deltar i forskning og formidling av resultater til allmennlegene.

– Den langsiktige effekten av forskning på allmennlegetjenester, vil komme pasientene til gode og vil ha betydning for samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, sier Brustad.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 bad regjeringen komme tilbake med forslag til hvordan men kan styrke forskning i allmennmedisin etter innføring av fastlegereformen.

Nasjonal strategi for kreftområdet

Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til å følge opp Nasjonal strategi for kreftområdet. Midlene skal blant annet brukes til å forberede evaluering av mammografiprogrammet .

Lokalt folkehelsearbeid skal styrkes

Regjeringen foreslår å styrke partnerskap for lokalt folkehelsearbeid med 5 millioner kroner.

– Tiltak for å bedre folkehelsa står sentralt i regjeringens helsepolitikk. Slikt arbeid må skje der folk bor. Målet er derfor å få alle fylker og kommuner med i partnerskapsordningen. Midler fra statsbudsjettet for 2006 førte til at seks nye fylker (Hedmark, Nord-Trøndelag, Vestfold, Telemark, Rogaland og Nordland) fikk en begrenset bevilgning. Vi foreslår ytterligere 5 millioner kroner til disse fylkene slik at flere av kommunene her kan bli med i partnerskapsordningen. Per i dag er 16 fylker og et stort antall kommuner involvert.

Partnerskap for lokalt folkehelsearbeid er en tilskuddsordning som fylkeskommunene forvalter. Kommunene kan søke om midler til prosjekter som skal fremme folks helse og livskvalitet. For å få tilskudd fra staten forutsettes det at fylker og kommuner bidrar med egne ressurser og at arbeidet forankres i det fylkeskommunale og kommunale plansystemet.

Ordningen er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 16 (2002–2003) om folkehelsepolitikken.

Forvaltningsansvaret for helserefusjoner

Regjeringen foreslår at forvaltningsansvaret for helserefusjoner skal flyttes fra trygdeetaten/arbeids- og velferdsetaten til sosial- og helseforvaltningen senest innen utgangen av 2010.

Det er gjennomført en utredning av alternative organisasjonsmodeller for hvem som skal ha ansvaret for å forvalte helserefusjonsområdet. Ny organisasjons-modell skal utredes videre og sendes på høring. Det legges opp til nært samarbeid om omstillingen med tjenestemannsorganisasjonene og de ansatte.

Utredningen ble varslet i Stortingsproposisjon nr. 46 (2004-2005) Om ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-reformen).

Mer om revidert budsjett på Finansdepartementets sider