Historisk arkiv

Bedre tilbud til pasienter med ME (Myalgisk Encefalopati)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tilbudet til pasienter med ME (Myalgisk Encefalopati) skal bedres. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad setter i verk flere tiltak for å sikre bedre informasjon om sykdommen og økt fagkompetanse.

 

Tilbudet til pasienter med ME (Myalgisk Encefalopati) skal bedres. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad setter i verk flere tiltak for å sikre bedre informasjon om sykdommen og økt fagkompetanse.
 
- Dette er en sykdom som er vanskelig å diagnostisere og behandle, og det er en sykdom som helsetjenesten til nå har gitt for lite oppmerksomhet. Dette vil regjeringen endre på, og vil følge dette opp i budsjettarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Tiltakene tar utgangspunkt i en faglig anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet.

- Det skal opprettes et nasjonalt kompetansenettverk. Både pasienter og helsepersonells kunnskaper om sykdommen skal økes. Vi vil legge vekt på at pasientenes erfaringer skal tas på alvor, sier Brustad.

Mer om tiltakene:
Det skal opprettes et kompetansenettverk for å sikre nasjonal kompetanseoppbygning basert på eksisterende fagmiljøer. Dette er i tråd med Sosial- og helsedirektoratets anbefaling, og direktoratet vil få i oppgave å koordinere nettverket på nasjonalt nivå. Oppgaver for kompetansenettverket vil blant annet være forskning samt å følge internasjonal fagutvikling, veiledning og undervisning av helsepersonell både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og informasjon til pasienter/pårørende.

Det skal iverksettes informasjonstiltak for å styrke både pasientenes og helsepersonellets kunnskap om sykdommen, og om behandling og pleie. Det er av stor betydning at det satses på å øke kunnskapen hos de som daglig jobber med disse pasientene.

De regionale helseforetakene er allerede pålagt å bruke diagnostiske kriterier for å identifisere pasienter med ME og sikre behandlingstilbudet til gruppen. Pasienter med ME får tilbud både fra spesialisthelsetjenesten og fra den kommunale omsorgstjenesten. Det er særlig viktig at det legges til rette for tilbud for de aller sykeste, og at dette legges opp i henhold til den enkelte pasient sine behov. Det legges opp til å understøtte modellutvikling innen pleie- og omsorgstilbudene, da pasientene har særlige behov. Andre tiltak er tilbud ved Lærings- og mestringssentrene ved helseforetakene, og mobile team som kan rykke ut til alvorlig syke pasienter som bor hjemme. 

Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet med faglige anbefalinger finnes på direktoratets egene nettsider