Historisk arkiv

Lovforslag om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Et forslag om et nytt forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder, sendes nå på høring. – Dette tiltaket skal bidra til å forebygge at dagens barn og unge blir neste generasjon av voksne som er avhengige av tobakk, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Regjeringens mål i Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 er at andelen unge som røyker skal halveres fra 24 % dagligrøykere i 2005 fram til 2010, samt at økningen i snusbruket stanses. Som et av flere konkrete tiltak nevner strategiplanen at det bør utredes forslag om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder som et salgsbegrensende tiltak for å redusere tilgjengelighet til tobakksvarer.

Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag av departementet å utrede et slikt forslag som er vedlagt høringsnotatet. Direktoratet konkluderer med at et slikt forbud vil ha den effekt at tobakkpakkenes reklamefunksjon reduseres. Dette vil etter direktoratets vurdering ha en særlig gunstig forebyggingseffekt overfor unge som ikke røyker eller snuser, samt overfor personer som forsøker å slutte/har sluttet å røyke eller snuse.

Tobakkskadeloven inneholder restriksjoner i form av reklameforbud, aldersgrenser, merkepåbud og røykeforbud. Vi har imidlertid få restriksjoner på selve salget av tobakksvarer i Norge. Til tross for omfattende tobakksforebyggende tiltak i Norge siden begynnelsen av 1970-tallet er andelen dagligrøykere i aldersgruppen 16-24 år fortsatt på ca 20 % i 2006. I tillegg røyker ca 17 % i denne aldersgruppen av og til. Det er derfor nødvendig å iverksette ytterligere tiltak dersom regjeringens målsetning om å halvere andelen unge røykere innen 2010 skal oppnås.

Hovedformålet med tiltaket er å redusere andelen røykere og snusbrukere blant barn og unge for å beskytte dem fra de ekstremt helseskadelige virkningene av tobakksbruk. I tillegg vil tiltaket bidra til å redusere fristelsen for personer som forsøker å slutte eller har sluttet å røyke eller bruke snus.

Island, Thailand og deler av Canada og Australia har i ulik utstrekning innført forbud mot oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder. Et slikt forbud er videre vedtatt innført i Irland og Storbritannia.

Høringsnotatet ligger her

Høringsfristen til departementet er 20. juni 2007.

 • Fakta om røyking i Norge:
  • 24 % av befolkningen (16-74 år) røyker daglig (= ca 900 000 personer), 10 % røyker av og til
  • 20 % av ungdom (16-24 år) røyker daglig (= ca 100 000 personer), en nedgang fra 24 % i 2005. 14 % røyker av og til
  • 5 % av ungdomsskoleelever røyker, en halvering fra år 2000
  • Andelen gravide som røyker under svangerskapet 10,4 % i 2004
  • 4 av 5 røykere angrer på at de begynte å røyke
  • 100 000 røykere ønsker til enhver tid å slutte å røyke
  • Nesten 20 nordmenn dør hver dag av røyking (6700 pr år)
  • Jevn nedgang fra 1998 til 2006: fra 33 % til 24 % dagligrøykere (= ca 250 000 færre røykere i dag enn 1998)
  • Store sosiale forskjeller: Ca 40 % dagligrøykere blant lavt utdannende, 14 % blant høyt utdannede