Historisk arkiv

Nasjonalt kompetansenettverk for ME åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad åpnet i dag det nasjonale kompetansenettverket for ME (Myalgisk encefalopati). Kompetansenettverket har bred tverrfaglig sammensetning med sterk brukerrepresentasjon.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad åpnet i dag det nasjonale kompetansenettverket for ME (Myalgisk encefalopati). Kompetansenettverket har bred tverrfaglig sammensetning med sterk brukerrepresentasjon. Leder er avdelingsdirektør Cecilie Daae, Sosial- og helsedirektoratet.

Kompetansenettverket skal legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygning gjennom initiativ til forskning og fagutvikling og ved rådgivning, veiledning og undervisning i spesialist- og primærhelsetjenesten. Kompetanseoppbygning i forhold til barn og unge med ME og i forhold til de sjukeste pasientene skal prioriteres.

Det skal iverksettes informasjonstiltak for å styrke både pasientenes og helsepersonellets kunnskap om sykdommen, og om behandling og pleie. Det er av stor betydning at det satses på å øke kunnskapen hos de som daglig jobber med disse pasientene. Sosial- og helsedirektoratet skal utarbeide nødvendig informasjonsmateriell til pasienter og pårørende i samarbeid med kompetansenettverket og sørge for at faglig oppdatert informasjon legges ut på internett. Kompetansenettverket skal vurdere behovet for kurs om diagnostikk og behandling av ME for helsepersonell.

Stortinget har i år bevilget 5 millioner kroner til opprettelse av et nasjonalt kompetansenettverk for ME. Bevilgingen er foreslått videreført i 2008.

– Jeg er kjent med at noen leger reiser tvil om verdien av å få satt diagnosen. Det er derfor nødvendig at vi anerkjenner tilstanden som en alvorlig kronisk sjukdom, og at vi er raske med å sette i tiltak for å utvikle kunnskap om tilstanden og hvordan den kan håndteres. Opprettelsen av det nasjonale kompetansevettverket viser at regjeringen tar denne diagnosen på alvor, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.