Historisk arkiv

Helsevesenet får utvidede fullmakter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island og stengning av flyplasser medfører en rekke utfordringer for norsk helsevesen. Regjeringen har derfor fattet vedtak om at fullmaktene i lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap kommer til anvendelse. – Dette gir departementet hjemmel til for eksempel å beordre personell som tjenestegjør i den offentlige helsetjenesten og rekvirere utstyr, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fullmaktene får virkning fra og med i dag og gjelder inntil 14 dager(gjelder §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2, jf. § 1-5 nr. 2). 

– Jeg vil understreke at dette er en hjemmel, fordi det fortsatt er de ordinære ansvarslinjer som gjelder. De regionale helseforetakene og kommunene har og vil fortsatt ha ansvaret for å sørge for at befolkningen får tilbud om og mottar helsetjenester i den situasjonen vi er i nå, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Det at vi i dag utløser fullmaktsbestemmelsene i helse- og sosialberedskapsloven er for å være ”føre var” i tilfelle det likevel ikke vil være mulig å tilby forsvarlige helsetjenester til befolkningen.

For de aller fleste er situasjonen ufarlig, men for folk som er avhengig av behandling eller blir akutt syke, kan det få store konsekvenser

– Dette gjelder særlig for enkelte områder langs kysten, i fjellreegioner og i våre nordligste fylker. Vi er kjent med at det har vært krevende situasjoner, men at disse har blitt håndtert, sier statsråden.

Overfører ressurser til Nord-Norge

For å styrke beredskapen i Helse Nord RHF, sendes det i dag fire ambulanser med mannskap fra Helse Sør-Øst RHF, og en ambulanse med mannskap fra Helse Midt RHF.

I tillegg har det vært anmodet om transportkuvøser til Helse Nord RHF. Det sendes også i dag.Fire ambulanser med mannskap fra Helse Sør-Øst RHF, og en ambulanse med mannskap fra Helse Midt RHF sendes for å styrke beredskapen i Helse Nord RHF.

– Luftfartsmyndighetene rapporterer at luftrommene nå er åpne enkelte steder og til enkelte tider. Dette kan vi oppleve at kommer til å variere i den nærmeste tiden. De praktiske konsekvensene av dette for ambulanseflygninger håndteres lokalt i tråd med vanlige prinsipper, sier Strøm-Erichsen.

Følger luftforurensningen

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk institutt for luftforskning vurderer fortløpende mulige konsekvenser og tiltak i forbindelse luftforurensningen.

Konsentrasjonen av forurensende partikler på bakkenivå ser ut til å være lav. Helserisikoen i Norge vurderes derfor som liten. Det er foreløpig ikke aktuelt med spesielle råd eller tiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet ser også på mulige samarbeid mellom sykehus over landegrensene mellom Norge, Sverige og Finland der hvor pasienttransport landeveien kan være kortere over grensen. Det er blant annet opprettet kontakt mellom helseforetak i Finnmark og sykehus i Rovaniemi i Finland for bistand.

Helsemyndighetene følger forurensningssituasjonen nøye og gir råd til befolkningen dersom det skulle oppstå helseskadelige mengder vulkanaske i luften på bakkenivå.

Det kan bli aktuelt å gi råd om at spesielt utsatte grupper bør holde seg innendørs.

Informasjon blir lagt ut fortløpende på www.regjeringen.no og www.helsedirektoratet.no.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube