Historisk arkiv

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen har blant annet som mål å gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv. I tillegg skal planen sikre mer tilgjengelige tjenester for de som trenger dem – når de trenger dem. (15.02.08)

Opptrappingsplanen har blant annet som mål å gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv. I tillegg skal planen sikre mer tilgjengelige tjenester for de som trenger dem – når de trenger dem.

Planen legger videre opp til et faglig løft, både innenfor forebygging, behandling og oppfølging og inneholder tiltak for å bedre samhandlingen da dette er en av de største utfordringene rusfeltet står overfor. Videre er økt brukerinnflytelse et sentralt perspektiv. Pårørende, herunder også barn og søsken av rusmiddelavhengige, skal bli bedre ivaretatt.

• Styrke kommunens oppfølgingsarbeid, opprette flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling og korte ned ventetidene på behandling
• Sikre at alle får individuell plan
• Gjennomføre forsøk med koordinerende ”tillitspersoner” for rusmiddelavhengige
• Etablere rusrådgivere hos fylkesmennene
• Heve kvaliteten på tjenestene ved å innføre kvalitetsindikatorer, kartleggingsverktøy, veiledere og faglige retningslinjer
• Innføre en ventetidsgaranti for barn og unge rusmiddelavhengige under 23 år
• Utarbeide veileder til tjenestene om barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige
• Heve kunnskapen om barn som trenger hjelp, utarbeide en strategi for tidlig intervensjon og styrke det regionale barnevernet
• Tallfeste udekket behov i kommunene og i spesialisthelsetjenesten
• Dele ut ungdommens forebyggingspris

Planen gjelder til og med 2010 og for 2008 er rusfeltet styrket med 125 mill. kroner. Dette innebærer at rusfeltet er styrket med om lag 350 mill. kroner sammenliknet med 2005. I tillegg kommer styrkingen av spesialisthelsetjenesten. Også den bedrede kommuneøkonomien gir mulighet til å prioritere arbeidet mot rusmiddelproblemer.

Her kan du lese opptrappingsplanen (PDF) og engelsk versjon av opptrappingsplanen (pdf)

Offentlige institusjoner kan bestille eksemplarer av denne publikasjonen på e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no.
 
Øvrige kan henvende seg til Postmottak@hod.dep.no.