Historisk arkiv

Nytt fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I 2013 trer blant annet endringer i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret i kraft, det innføres en 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda, inkassosatsen øker, mens rettsgebyret forblir uendret.

 

Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur
Endringer i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret trer i kraft fra 1. januar 2013. Endringene gjelder nye bestemmelser om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. På bakgrunn av terrorhendelsene i Madrid i 2004 og London i 2005 igangsatte EU et arbeid for å sikre europeisk kritisk infrastruktur. Formålet med regelverket er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur for å bidra til beskyttelsen av befolkningen.

Europa
Det finnes et visst antall kritiske infrastrukturer som ved driftsforstyrrelser eller ødeleggelse vil kunne få betydelige følger over landegrensene. En felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur vil bidra til beskyttelse av befolkningen. (vectortemplates.com)

 

IKT-sikkerheten i sivil sektor
Regjeringen samler ansvaret for IKT-sikkerhet i sivil sektor i Justis- og beredskapsdepartementet. En ny nasjonal strategi med tilhørende handlingsplan på IKT-området skal sørge for bedre vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

 

Beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre
Anvendelse av sivilbeskyttelsesloven §§ 14, 15 og 29 for Svalbard, og forskrift om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre. Myndigheten ble ved kgl. res. 7. desember 2012 og JDs vedtak 13. desember 2012, delegert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som 18. desember 2012 har fastsatt forskrift om dette. Iverksettelsen er samme dato. Dette innebærer at Longyearbyen lokalstyre med virkning fra 18. desember 2012 er blitt pålagt en beredskapsplikt tilsvarende den kommunale beredskapsplikten som gjelder på fastlandet, med de nødvendige tilpasninger.

 

Inkassosatsen økes
Det blir en generell endring i inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Departementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2013 skal være 630 kroner.

 

Salærsatsen heves
Salærsatsen for advokater i straffesaker og i benefiserte saker heves fra 925 kr til kr 945 kr.

 

Rettsgebyret
Rettsgebyret forblir uendret på 860 kr.

 

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus
Den midlertidige loven om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus avløser tomtefesteloven § 33 inntil rettstilstanden er endelig avklart.

 

Innføring av 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)
I utlendingsforskriften innføres det en regel om at barn og utlendinger med barn som ikke har fått sin klagesak etter søknad om beskyttelse (asyl) avgjort av UNE innen 15 måneder, kan gis opphold i Norge. Innføringen er et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om barn på flukt, Meld. St. 27 (2011-2012), hvor kortere saksbehandlingstid ble varslet som ett av innsatsområdene. Regelen vil synliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn innen rimelig tid. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2013, og vil gjelde for saker som kommer til UNE etter dette.

  

Forenklinger i regelverket for utlendinger på lystseilas
Endringen innebærer at spesialregler for visumpliktige utlendinger på lystseilas oppheves, slik at de ordinære reglene for visum og meldeplikt kommer til anvendelse. Reglene blir enklere for både publikum og håndhevende myndigheter. Endringen trer i kraft 1. februar 2013.

 

Nye regler om internasjonalt samarbeid i straffesaker
Med virkning fra 1. januar 2013 gjelder nye regler om internasjonalt samarbeid i straffesaker. De nye reglene gjennomføres ved endringer i domstolloven, utleveringsloven, straffeprosessloven og politiloven m.fl. Det er dessuten gitt utfyllende regler i en egen forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker. Lov- og forskriftsendringene tar sikte på å gjennomføre Norges internasjonale forpliktelser, samt å bidra til å gjøre regelverket mer oversiktlig og tilgjengelig.

 

Gjensidig hjelp i straffesaker
1. januar 2013 trer en avtale inngått mellom EU, Island og Norge om gjensidig hjelp i straffesaker i kraft. Norges tiltredelse til Annen tilleggsprotokoll til den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker trer i kraft 1. mars 2013. Samlet forventes det nye regelverket å gjøre det internasjonale strafferettssamarbeidet mer effektivt, samtidig som rettssikkerhetshensyn ivaretas.  

 

Kulturdepartementet overtar ansvaret for stiftelsesområdet
Fra 1. januar 2013 overføres ansvaret for stiftelsesområdet, bortsett fra ansvaret for stiftelsesloven, fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet. Behandling av klagesaker etter stiftelsesloven vil fortsatt ligge til Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Endringer i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv.
For å gjennomføre direktiv 2011/90/EU i norsk rett er det vedtatt endringer i kredittavtaleforskriften § 7. Endringene gjelder forutsetningene som skal legges til grunn ved beregning av effektiv rente i forbindelse med avtaler om forbrukerkreditt. Endringene trer i kraft 1. januar 2013.