Historisk arkiv

Alkolås for promillekjørere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En arbeidsgruppe foreslår at de mest alvorlige promillekjørerne skal få alkolås på bilen. – Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Forslaget retter seg mot en høyrisikogruppe av promillekjørere - de som fortsetter å kjøre selv om førerkortet er inndratt grunnet promillekjøring. Arbeidsgruppen mener at alkolås sammen med program mot ruspåvirket kjøring vil bli et effektivt tiltak mot promillekjøring.

Alkolåsen er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen kan startes, må føreren blåse i et munnstykke som kontrollerer utåndingsluften. Dersom føreren har promille over 0,2 er det ikke mulig å starte bilen.

Som alternativ til ubetinget fengsel og tap av førerett kan den domfelte samtykke til bruk av alkolås i kombinasjon med deltagelse i program mot ruspåvirket kjøring i regi av kriminalomsorgen, Den domfelte må selv dekke kostnadene til montering og drift av alkolås, samt underlegge seg jevnlige legeundersøkelser.

Tilsvarende ordninger med bruk av alkolås for promilledømte er innført i Sverige, Finland og i flere andre europeiske land. Erfaringene er gode.

– Innføring av alkolås for denne gruppen av promilledømte skal ikke være en lettvint måte å unngå tap av føreretten. Det er foreslått strenge krav til domfelte gjennom hele perioden, og det forutsettes en tett og jevnlig kontroll. Det skal være en lav terskel for forlengelse av perioden med alkolås, og en høy terskel for å få tilbake vanlig førerett, sier Faremo.

Tidsperioden for bruk av alkolås skal ifølge forslaget besluttes av retten, og skal være av samme varighet som tap av førerett ville ha blitt. 

Arbeidsgruppens rapport blir sendt på høring til berørte instanser med det første.

Les rapporten her (pdf, 2 mb)