Historisk arkiv

Beredskapssenter på Alnabru

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo redegjorde i dag for Stortinget om oppfølgingen etter 22. juli-kommisjonens rapport. Der sa hun at regjeringen har stilt en tomt på Alnabru til disposisjon for beredskapssenteret i Oslo.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo redegjorde i dag for Stortinget om oppfølgingen etter 22. juli-kommisjonens rapport. Der sa hun at regjeringen har stilt en tomt på Alnabru til disposisjon for beredskapssenteret i Oslo.

– Det er viktig for responstiden at de mest operative beredskapsstyrkene sikres fasiliteter som gir bedre ressursutnytting, raskere utrykningstid og bedre treningsmuligheter, sier Faremo.

Et nytt beredskapssenter som samler Beredskapstroppen, hundetjenesten og politihelikoptrene er under arbeid, i tråd med kommisjonens anbefaling. Alle disse funksjonene ligger i Oslo politidistrikt, men har et nasjonalt bistandsansvar.

Samferdselsdepartementet har stilt en tomt på Alnabru i Groruddalen til disposisjon for beredskapssenteret. Det er en viktig milepæl.

– Vi starter nå en grundig utredningsprosess for raskt å avklare gjenstående forhold for å kunne starte prosjekteringen. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette arbeidet i statsbudsjettet, herunder vil vi gjøre en vurdering av statlig regulering og orientere om nærmere fremdrift, sier Faremo.

I sin redegjørelse viste hun til det 22. juli-kommisjonen omtaler som sin «viktigste anbefaling»: «At ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sin egen og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap.»

­– Denne anbefalingen må ligge til grunn for arbeidet med å bedre beredskapen i alle sektorer og i alle departementer. Det er grunnleggende endringer som må til, i holdninger, lederskap og kultur. Vi må starte nå, og vi må begynne på toppen, hos oss selv, sier Faremo.

Les statsrådens redegjørelse