Historisk arkiv

Forebygging gir resultater: Ungdomskriminaliteten går ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ungdomskriminaliteten har på ti år falt med 25 prosent. – Regjeringen har over lang tid jobbet målrettet med å forebygge mot kriminalitet blant barn og unge. Arbeidet har gitt resultater. I dag legger vi frem en ny handlingsplan, blant annet for å følge opp ofrene på en enda bedre måte, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Den nye handlingsplanen for å forebygge kriminalitet er spesielt rettet mot barn og unge. Regjeringen vil blant annet styrke politirådene i kommunene, øke kunnskapen om forebygging og gi unge lovbrytere bedre oppfølging.

Tidlig innsats

Regjeringen vil styrke bekymringssamtalen – politiets første samtale med ungdom som har eller kan ha begått et lovbrudd – som forebyggende verktøy i politiet.

– Vi ser at bekymringssamtalen virker. Derfor vil vi etablere et pilotprosjekt i Oslo der den samme tilnærmingen tas i bruk for å følge opp de unge kriminalitetsofrene. God oppfølging er avgjørende for å forhindre at ungdommene gjentatte ganger blir ofre for kriminalitet eller begynner å begå kriminelle handlinger selv, sier Faremo.

Pilotprosjektet innebærer at alle politistasjoner i Oslo innfører oppfølgingsmodellen Trygghetsprogrammet, som kun har vært benyttet ved Manglerud tidligere.

Lære av beste praksis

Politianalysen (NOU 2013:9) viser at det mangler mekanismer i politiet for å lære av hverandre på tvers av distriktsgrenser.

– Regjeringen vil nå satse mer på kunnskap om forebygging både gjennom politiutdanningen og gjennom utveksling av erfaringer om beste praksis, sier Faremo.

Arbeidet med kriminalitetsanalyser i politiet skal forsterkes både nasjonalt og lokalt.  En nasjonal analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge skal offentliggjøres hvert år.

Mer samarbeid

Det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommune i politiråd skal videreutvikles og styrkes.

– For å få mer kunnskap om hva som virker skal det gjennomføres en forskningsbasert evaluering av samarbeidet. Gjennom en egen tilskuddsordning vil vi stimulere til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige organisasjoner og private aktører, sier Faremo.

Ungdomsstraff

Målet er at barn ikke skal sitte i fengsel. Alternative reaksjonsformer skal benyttes så langt dette er mulig. Regjeringen arbeider nå med ikrafttredelsen av ungdomsstraff som en alternativ, tilpasset reaksjon overfor mindreårige som begår alvorlig kriminalitet.

– Vi vurderer også en ny alternativ reaksjon kalt ungdomsoppfølging. Reaksjonen vil kunne bidra til å etablere en sammenhengende kjede av alternative strafferettslige reaksjoner for mindreårige lovbrytere, sier Faremo.

Handlingsplanen inneholder 31 tiltak og er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med seks andre departement. Det er også tiltak på rusfeltet, innsats mot mobbing, tiltak for å sikre gjennomføring av videregående skole og oppfølging av unge i overgangen mellom utdanning og arbeid.