Historisk arkiv

Foreslår å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en ny lov som gjør det mulig å stanse utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret.

– Offentlige ytelser og barnebidrag skal ikke finansiere bortføring av et barn bosatt i Norge, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

De foreslåtte reglene vil være effektive tiltak for å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer. Norge er første stat som innfører slike tilbakeholdelsesregler.

– Regjeringens arbeid for å få bortførte barn tilbakeført er et viktig nybrottsarbeid, sier  arbeidsministeren.  

Den nye loven skal hindre finansiering av barnebortføring på to måter:

  1. rask vurdering av retten til ytelser etter en bortføring, slik at ytelsene blir stanset så snart som mulig når opphold i utlandet medfører at vilkårene ikke er oppfylt.
  2. tilbakeholdelse av ytelser og barnebidrag, som man ellers har rett til å få utbetalt under opphold i utlandet, når dette kan fremme tilbakeføring av barnet.

Hensynet til barnets beste er grunnleggende ved praktiseringen av reglene. Vedtak om tilbakeholdelse vil derfor treffes etter en totalvurdering av saken, der en ser effekten av tiltaket med hensyn til tilbakeføring opp mot den mulige skaden for barnet.

Loven vil bli gitt virkning også for bortføringer som skjedde før loven trådte i kraft. Det er imidlertid bare utbetalinger for tidsrom etter at loven trådte i kraft som kan holdes tilbake.

– Å forebygge og stanse barnebortføringer er noe av det viktigste vi gjør. Derfor må vi tenke helhet og være konsekvente. Staten skal ikke bidra til å finansiere brudd på norsk lov. Det rydder vi nå opp i, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.