Historisk arkiv

Forsterket innsats mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen forsterker innsatsen for å hindre familievold. I en ny handlingsplan settes femti millioner kroner inn til forskning over fem år, og åtte millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner.

Regjeringen forsterker innsatsen for å hindre familievold. I en ny handlingsplan settes femti millioner kroner inn til forskning over fem år, og åtte millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner.

– Partner eller tidligere partner antas å være gjerningsperson i over halvparten av de sakene som etterforskes som drap hittil i år. Vi må få mer kunnskap for å kunne forebygge og beskytte. Nå legger vi frem en handlingsplan med 45 nye tiltak, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Omfanget av vold i nære relasjoner er stort. Inntil 150 000 personer utsettes hvert eneste år. Tiltakene i handlingsplanen er en konkretisering av stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner som regjeringen la frem i mars. Seks departementer står bak.

 – Det er fortsatt mange myter og tabuer om vold og overgrep. Det er et samfunnsansvar å sikre åpenhet og kunnskap om dette. Tabuer er overgripernes beste venn. Derfor vil vi rette innsatsen mot økt kunnskap, økt åpenhet og tettere samarbeid, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Mer kunnskap

50 millioner kroner over fem år settes av til forskning på voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal styrkes. I tillegg skal det lyses ut midler for å styrke kunnskapen om vold i nære relasjoner ved å opprette et eget forskningsprogram.

Bistå den voldsutsatte

– Vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem, og det er også et stort folkehelseproblem.  Helsepersonell har en svært viktig rolle i å forebygge og avdekke vold. Derfor skal vi styrke fastlegenes kompetanse, sørge for ny organisering av overgrepsmottakene og etablere rutiner for å avdekke vold mot gravide, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Frivillige er et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det skal årlig settes av en pott på åtte millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke midler fra.

Mer forebygging

Regjeringen vil invitere sentrale aktører til arbeidet med å lage gode virkningsfulle forebyggende tiltak. Syv millioner kroner er satt av til denne satsingen årlig. I løpet av året skal risikovurderingsverktøyet SARA implementeres i alle landets politidistrikter. Det består av 15 risikofaktorer som gjør politiet bedre i stand til å bedømme risikoen for partnervold. Det gir mulighet til å forebygge vold på en mer systematisk og målrettet måte enn det vi har gjort hittil.

«Barnehus» for voksne

 «Barnehus» for voksne skal prøves ut på Stovner politistasjon i Oslo. Gode erfaringer med Statens barnehus gjør at regjeringen mener det samme tilbudet kan virke for voksne – all hjelp på ett sted. Det settes av fem millioner kroner i 2014 og ti millioner kroner fra 2015.

Videreføring av tiltak

I tillegg videreføres tiltak som alt er satt i gang: Familievoldskoordinator i alle politidistrikt legger til rette for at den voldsutsatte møtes med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet. Politiet disponerer mange virkemidler som voldsalarmer, sperret adresse, besøksforbud og ny identitet. Et treårig forskningsprogram om partnerdrap er også satt i gang.