Historisk arkiv

Tomtefestelovutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet mottok i dag utredningen fra Tomtefestelovutvalget. Utvalget har vurdert endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser. Utvalgets innstilling er delt.

-  Jeg takker utvalget for den utredningen som nå er ferdigstilt. Utredningen er viktig for det arbeidet som må gjøres for å følge opp EMDs dom i tomtefestesaken, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalget, under ledelse av professor Kåre Lilleholt, har hatt som oppgave å utrede og legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf. EMDs dom 12. juni 2012.

Det tilligger den nye regjeringen å følge opp arbeidet med endringer i tomtefesteloven.

Utvalgsleder Kåre Lilleholt er tilgjengelig for pressen på 22 85 96 04 og 997 15 468.

Utvalgets pressemelding:

Tomtefestelovutvalgets utredning

Et flertall i tomtefestelovutvalget foreslår fem ulike modeller for regulering av festeavgiften når en fester benytter sin rett til å kreve forlengelse av festet. Hver av disse modellene er etter flertallets oppfatning tilstrekkelig til å bringe norsk lov i samsvar med eiendomsvernet etter menneskerettskonvensjonen.

Et mindretall i utvalget, representanten for Tomtefesterforbundet, er kritisk til utvalgets mandat og opplegget for arbeidet og kan ikke stille seg bak flertallets forslag. Mindretallet har et forslag til modell for regulering av festeavgiften som flertallet ikke har hatt anledning til å vurdere nærmere.

Utvalget ble nedsatt fordi Menneskerettighetsdomstolen i 2012 kom til at en rett for festeren til å kreve festet forlenget for ubestemt tid på uendrede vilkår krenket bortfesterens eiendomsrett.

Valget mellom de fem modellene er etter flertallets syn i første rekke et politisk spørsmål. Medlemmene har likevel uttalt seg om hvilken modell de selv ville foretrekke. To medlemmer går inn for en såkalt engangsløftsmodell, som tar utgangspunkt i reglene om en engangsregulering av avgiften i avtaler som åpner for regulering av avgiften på grunnlag av tomteverdi. To andre medlemmer går inn for en såkalt kombinasjonsmodell. Her blir avkastningsrenten satt til 2,5 prosent av tomteverdien, og i tillegg skal det gjelde et minste og høyeste beløp for den årlige festeavgiften. 

Kontaktdetaljer:

Utvalgsleder Kåre Lilleholt: 22 85 96 04 og 997 15 468.