Historisk arkiv

Vi styrker barns rettssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Replikk, Aftenposten, 22. mai

Regjeringen har over mange år arbeidet for å gi et bedre samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Derfor har vi åpnet Statens barnehus i alle helseregioner, skriver Grete Faremo i Aftenposten.

Aftenposten hevder på lederplass 12. mai at «for barn som er utsatt for seksuelle overgrep, blir rettssikkerheten stadig svakere».

Regjeringen har over mange år arbeidet for å gi et bedre samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep.  Derfor har vi åpnet Statens barnehus i alle helseregioner. Her kan barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep få all hjelp på ett sted.  Husene er utstyrt for dommeravhør og medisinsk undersøkelse og har egne rom for samtale og terapi. Stadig flere barn får hjelp, omsorg og behandling i trygge omgivelser ved barnehusene.

Til høsten vil vi etablere ytterligere to barnehus, i Sandefjord og Bodø, slik at det blir totalt ti på landsbasis. I år er barnehusene dessuten blitt styrket med større budsjetter og økt bemanning. Vi mer enn dobler antall ansatte i Oslo som har hatt det største presset.

Det har vært en betydelig økning i antallet avhør av barn de siste årene. Økningen skaper praktiske utfordringer for både politiet og domstolene. Det kan dessverre ta for lang tid før barna som er utsatt for vold eller overgrep blir avhørt.

Som Aftenposten påpeker, har rapporten «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» nylig vært på høring. En arbeidsgruppe har gjennomgått regelverket om dommeravhør av barn og psykisk utviklingshemmede. Ett av de viktigste forslagene er at ansvaret for å avhøre barn overføres fra domstolene til politiet. Dette kan gjøre det enklere å beramme avhør raskt. Gruppen foreslår også tiltak for sikre tilgang på avhørere, blant annet ved å øke antallet plasser ved avhørsutdanningen på Politihøgskolen.

Vi skal nå gå grundig gjennom høringsuttalelsene til rapporten før vi foreslår eventuelle endringer i regelverket. Målet er å styrke barns rettssikkerhet ytterligere. Dette er en sak som har høy prioritet.