Historisk arkiv

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Med endringslov av 15. april 2005 nr. 17, er det foretatt betydelige endringer i rettshjelpsloven. I tillegg er det vedtatt ny rettshjelpsforskrift. I forbindelse med regelendringene er det utarbeidet et nytt rundskriv.

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

I forbindelse med regelendringene på rettshjelpsområdet som trådte i kraft 1. januar 2006 er det utarbeidet et nytt rundskriv om fri rettshjelp.Rundskriv G-12/2005 erstatter det tidligere rettshjelpsrundskrivet G-73/96.

I fritt rettsrådssaker er innvilgelseskompetansen i samtlige saker lagt til fylkesmennene og advokatene, dvs. at Rikstrygdeverket og Fylkestrygdekontorene ikke lenger har kompetanse til å innvilge fri rettshjelp.

I trygdesaker er for øvrig skillet mellom fritt rettsråd og fri sakførsel endret, slik at det kun er bistand for Trygderetten som anses som fri sakførsel. Nytt i slike saker er også at det må foreligge en klage til fylkestrygdekontoret eller Rikstrygdeverket for at saken skal anses som prioritert på rettsrådsstadiet.

For øvrig er kompetansen i alle prioriterte fri sakførselssaker delegert til retten eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling. Innvilgelseskompetansen i uprioriterte fri sakførselssaker ligger fremdeles hos fylkesmannen. For en nærmere fremstilling av de nye kompetansereglene og reglene om salærfastsettelse vises spesielt til rundskrivet pkt. 2.6, 5.6 og 6.7.

Videre er det innført en egen inntektsgrense for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, jf. rundskrivets pkt. 3.2.

Aktuell lenke:

Endret 20.04.2006