Historisk arkiv

Offentlige granskningskommisjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå hvordan offentlige granskingskommisjoner skal settes sammen, hvilke oppgaver de skal ha og deres rettslige status. Utvalget ledes av Arild O. Eidesen, Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, og skal levere sin utredning innen 1. desember 2008.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå hvordan offentlige granskingskommisjoner skal settes sammen, hvilke oppgaver de skal ha og deres rettslige status. Utvalget ledes av Arild O. Eidesen, Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, og skal levere sin utredning innen 1. desember 2008.

- Jeg vil ha på plass et bedre rammeverk som sikrer en effektiv klarlegging og som ivaretar rettssikkerheten for dem som blir berørt, sier justisminister Knut Storberget.

Særskilt oppnevnte granskingskommisjoner kan oppfattes som en mellomform mellom domstolsvirksomhet og forvaltningsvirksomhet. Oppnevningen av kommisjonene og reguleringen av deres virksomhet reiser derfor mange problemstillinger som nå skal utredes.

I dag finnes egne lovregler for faste granskingskommisjoner, først og fremst på transportsektoren, men ikke for særskilt oppnevnte kommisjoner. Erfaringer fra de særskilte granskingene vil bli trukket inn i arbeidet med å utforme et nytt rettslig rammeverk for særskilte granskingskommisjoner, for å sikre granskingenes legitimitet og berørte individers rettssikkerhet.

Utvalget

- Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild O. Eidesen, Tromsø, leder. Eidesen er tidligere leder av Den norske dommerforening og ledet granskingen av Sleipner-ulykken.

- Professor i sosialøkonomi Aanund Hylland, Oslo. Deltok i Gardermoen-granskingen.

- Havariinspektør Edith Irgens, Kjeller. Arbeider i luftfartsseksjonen i Statens havarikommisjon for transport.

- Rådgiver Marit Arnstad, Stjørdal. Rådgiver/jurist i Advokatfirmaet Schjødt.

- Advokat Harald Stabell, Oslo. Leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg. Var advokat for støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken.

- Fylkesmann Tora Aasland, Time, Rogaland fylkesmannsembete.