Historisk arkiv

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Oslo har fått dagsenter for behandling av narkotikadømte. Prøveordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll går ut på at rusmisbrukere som har begått kriminelle handlinger kan dømmes til å gå gjennom et behandlingsopplegg.

Pressemelding

Nr.: 53 - 2006
Dato: 06.06.2006

Narkotikaprogram med domstolskontroll i Oslo

Oslo har fått sitt dagsenter for oppfølging av rusmisbrukere som har begått kriminelle handlinger. Prøveordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll ble etablert 1. januar i år, og går ut på at rusmisbrukere som har begått kriminelle handlinger kan dømmes til å gå gjennom et behandlingsopplegg.

– Dette er en betydelig styrking av innsatsen overfor rusmisbrukere som vil få bukt med sitt rusmisbruk. Samtidig vurderer vi allerede nå å utvide antallet forsøkssteder fra to til seks, sier justisminister Knut Storberget.

Dagsenteret i Sverresgate 10 i Oslo står nå klart til å ta imot de første domfelte. Senteret i Bergen åpnet i mars.

Den treårige prøveordningen gjelder for rusmisbrukere som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet, og innebærer at retten setter som vilkår for å få betinget dom at den domfelte gjennomgår et rehabiliteringsprogram. Dersom ordningen ikke hadde blitt igangsatt, ville målgruppen fått ubetinget fengselsstraff.

Prøveordningen har som formål å forebygge ny kriminalitet og sørge for bedre rehabilitering. Gjennomføringen av programmet knyttes til et dagsenter og innholdet tilrettelegges av et tverrfaglig team bestående av representanter fra blant annet sosialtjenesten i kommunen, opplæringssektoren, spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Disse skal sørge for å forbedre praktiske hjelpe- og behandlingstilbud for rusmisbrukerne, og bidra til et helhetlig behandlings- og rehabiliteringstilbud for den domfelte.

Det er en forutsetning at det ordinære behandlings- og tiltaksapparatet benyttes som en del av programmet, men spesielt i starten vil oppfølgingen på senteret være viktig før deltakerne gradvis overføres til ordinære tilbud utenfor senteret.

Domstolskontroll
En viktig del av gjennomføringen er samarbeidet med domstolen. Det er domstolen som er gitt myndighet til å kunne bestemme at domfelte skal flytte over til ulike faser i programmet.

Den første dommen på narkotikaprogram er avsagt. Forsøksvirksomheten skal evalueres. Etter tre års forsøksvirksomhet skal det tas stilling til videre virksomhet.

Ressurskrevende behandlingsopplegg
Narkotikaprogram med domstolskontroll er en meget ressurskrevende form for straffegjennomføring både for kriminalomsorgen og samarbeidende etater, på grunn av personalkostnader, lokalkostnader og andre driftskostnader samt eventuelle investeringskostnader. En utvidelse til fire nye enheter vil totalt kunne beløpe seg til opp mot 20 millioner kroner årlig. Store deler av utgiftene omfatter andre etater enn kriminalomsorgen.