Historisk arkiv

Mer politi - markant økning av årsverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Nye tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viser at det nå er 1 637 flere årsverk i politi- og lensmannsetaten enn da den rødgrønne regjeringen tiltrådte høsten 2005. Det siste året er det, inkludert effekten av arbeidstidsavtalen, blitt nær 1000 flere årsverk i politiet. Enda flere kommer på plass i år.

– Disse tallene viser at de som hevder at regjeringen ikke oppfyller sine løfter om å satse på politiet, rett og slett tar feil. Følgende er uomtvistelige fakta: Politiet har fått mange flere årsverk, kraftige økninger i budsjettene og de oppklarer flere saker, sier justisminister Knut Storberget.

Følgende satsinger bidrar også til å få på plass enda mer politikraft i 2010:

  • Om lag 9 000 ansatte i politiet jobber nå én time mer i uken. Avtalen innebærer anslagsvis 230 årsverk.
  • Budsjettet for 2010 gjør det mulig å øke antall politiårsverk med 106 sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Dette vil ha virkning fra 1. august.
  • Regjeringen har besluttet å øke antall returer av utlendinger uten lovlig opphold og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å styrke arbeidet med ytterligere 90 millioner kroner. Politiets lukkede utlendingsinternat på Trandum skal oppgraderes med 50 nye plasser. Denne satsingen vil føre til at en rekke nye politistillinger vil bli utlyst.

– Legger vi disse satsingene sammen, ser vi at regjeringens ambisjon om nye politiårsverk i 2009 og 2010 kan nås, sier Storberget.

Utdanner flere politifolk. En av de største utfordringene denne regjeringen arvet av Bondevik II var mangel på folk i politi- og lensmannsetaten. Nå er denne situasjonen i ferd med å bli rettet. I 2007 og 2008 var opptaket til Politihøgskolen på 432 studenter. I 2009 økte regjeringen opptaket ytterligere, til 552 studenter og i 2010 blir det økt til 720. I perioden 2005-2009 ble det utdannet 648 flere politistudenter enn under regjeringen Bondevik II. Med et opptak på 720 studenter i 2010 vil det totale antallet politistudenter som uteksamineres øke ytterlige. Dette gjøres for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020”.

Nye tall fra Politidirektoratet viser at det var totalt 229 politistillinger ledige i midten av juni, 20 flere enn i midten av mai. Hittil har 177 av 430 studenter som blir uteksaminert fra Politihøgskolen i 2010, fått jobb i politietaten, og et ikke ubetydelig antall studenter har fått sommervikariater.

– Vi har i budsjettet for 2010 sørget for at det er midler til å lønne de som går ut av Politihøgskolen. Vår erfaring fra tidligere år er at de som er villige til å flytte på seg får jobb etter fullført utdanning, sier justisministeren.

Oppklarer mer. Straffesakstallene for første kvartal viser en nedgang i både antall anmeldte vinningsforbrytelser og anmeldte skadeverk. Samtidig har antall anmeldte narkotikasaker steget med hele 36,4 prosent, noe som viser at politiets innsats på feltet er merkbart forbedret. Oppklaringsprosenten var gått opp til 41,8 prosent i første kvartal i år, mot 37,5 prosent i første kvartal 2009.

Rekordsatsing. Regjeringen har siden 2005 økt politibudsjettet med 32,8 prosent, fra 8,7 til 11,6 milliarder kroner. I 2010 er bevilgningene til politi og påtalemyndighet økt med hele 1,3 milliarder. I tillegg kommer styrkingene av utlendingsfeltet i revidert nasjonalbudsjett.

Utvikling i årsverk i politi- og påtalemyndigheten
Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Ett årsverk forstås som en 100% stilling, dvs at to 50% stillinger utgjør ett årsverk.

Dato

1.3.2001

1.3.2005

1.10.05

1.3.2008

1.3.2009

1.3.2010

Økning 2005-10

Årsverk

11 414

12 258

12467

13 150

13 350

14 104

1 637

Budsjettutvikling for politi og påtalemyndigheten

År                                            Saldert budsjett (i 1 000 kr)
2000                              6 003 671
2001                              6 354 384
2002                              6 730 347
2003                              7 150 700
2004                              7 282 780
2005                              8 222 998
2006                              8 748 891
2007                              9 026 266
2008                              9 503 724
2009                            10 296 437
2010                            11 616 391  

Resultatreform. – Diskusjonen om politiet kan ikke bare handle om ressurser, den må også handle om hvordan ressursene blir utnyttet. Derfor vil regjeringen fremover gjennomføre et arbeid for å få mer politikraft ut av de tilgjengelige ressursene, sier Storberget. Politidirektoratet har fått i oppdrag fra Justisdepartementet å utrede grunnlaget for en resultatreform i politi- og lensmannsetaten frem mot 2013.