Historisk arkiv

Større adgang til frihetsberøvelse i utlendingssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har i dag sendt på høring forslag om utvidede hjemler for bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler i utlendingssaker når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet.

Justisdepartementet har i dag sendt på høring forslag om utvidede hjemler for bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler i utlendingssaker når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet. 

Det er også foreslått en særskilt hjemmel for frihetsberøvelse av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess.

– Enkelte asylsøkere skaper problemer for utlendingsmyndighetene ved å oppgi falsk identitet eller ved og nekte å overholde plikten til å forlate Norge etter endelig avslag. Vi ser også eksempler på at noen få utnytter asylinstituttet til å komme til Norge for å begå kriminalitet. De tiltakene som nå foreslås, er viktige for å bevare publikums tillit til asylinstituttet, sier justisminister Knut Storberget.

Det understrekes samtidig at det ikke er snakk om å innføre nye generelle hjemler for bruk av internering av personer som søker internasjonal beskyttelse.

Forslag rettet mot kriminalitet

  • I forhold til asylsøkere og personer med ulovlig opphold som begår kriminalitet, foreslås det at det skal kunne pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted.
  • Dersom pålegget ikke overholdes, vil vedkommende kunne bli frihetsberøvet inntil asylsaken eller utvisningssaken er endelig avgjort.
  • I tilfeller med kriminalitet av et visst alvor, vil det bli adgang til å kreve frihetsberøvelse uten at det alltid vil være nødvendig å først forsøke med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted.
  • De foreslåtte reglene vil videre gjøre det enklere for politiet å få beslutning fra retten i saker om fengsling på grunn av unndragelsesfare eller mistanke om falsk identitet.
  • Det vil dessuten bli adgang for politiet til å holde personer pågrepet i inntil 3 dager før vedkommende må fremstilles for retten for eventuell videre varetekt. I dag skal fremstilling for retten som utgangspunkt skje senest dagen etter pågripelse.

Frihetsberøvelse ved trussel mot nasjonale interesser

Det foreslås videre et helt nytt grunnlag for frihetsberøvelse i de situasjonene hvor det treffes tiltak med sikte på utsendelse av en person som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Det vil ligge til politiet å foreta den nærmere vurdering av når det eventuelt er grunnlag for å reise sak for retten med begjæring om frihetsberøvelse. Det vil være en forutsetning for frihetsberøvelse at det pågår en aktiv prosess med sikte på retur, og at det er realistisk at retur vil kunne gjennomføres innen et nærmere bestemt tidsrom.